Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 mei 2015

Aangenomen: motie voor verduurzaming Wassenaarse Schoolgebouwen

Onderstaande motie, ingediend door ons Raadslid Ritske Bloemendaal, is op 7 april 2015 aangenomen door de gemeenteraad van Wassenaar:

 

De gemeenteraad van Wassenaar bijeen in vergadering op 7 april 2015;

Gehoord de beraadslagingen;

 

Overwegende:

 • dat per 1 januari wetswijzigingen hebben geleid tot een gewijzigde “verordening voorzieningen huisvesting onderwijs” voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs
 • dat daarmee de onderhoudsplicht ten aanzien van schoolgebouwen houdt op te bestaan voor de gemeente, maar de zorgplicht blijft bestaan
 • dat duurzaamheid een doorsnijdend thema is van het coalitieakkoord
 • dat binnen Wassenaar uitdagingen liggen voor verduurzaming van gebouwen in gemeentelijk bezit

Van mening:

 • dat duurzaam energiegebruik in de publieke omgeving noodzakelijk is en daarnaast een voorbeeldwerking heeft

Van oordeel:

 • dat het College een zorgplicht heeft naar de schoolbesturen

Dringt bij het College aan:

 • invulling te geven aan die rol door initiatieven met betrekking tot overgaan op zonne-energie door schoolbesturen te stimuleren bv langs de weg van zonzoektschool.nl of via andere relevante gesubsidieerde en/of commerciële initiatieven
 • initiatieven te ontwikkelen met de schoolbesturen, teneinde te komen tot verbetering van het rendement uit energie door betere isolatie
 • in gesprek te gaan met scholen over hun behoeften
 • onderzoek te doen naar “best practices” bij andere gemeenten, bijvoorbeeld het instellen van een duurzaamheidsfonds of voorfinanciering van duurzaamheidsmaatregelen
 • te komen tot een plan voor verduurzaming van gebouwen in gemeentelijk bezit
 • dit plan onderdeel te laten zijn van de te maken Klimaatagenda.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bloemendaal cs.