Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 oktober 2015

Vanuit de fractie: verslag Raad 12 oktober 2015

Hieronder een korte beschouwing van de belangrijkste zaken uit de afgelopen raad en het standpunt van onze fractie:

Woningbouw Polanenpark 243
De Raad heeft gisteren besloten dat op het perceel Polanenpark 243 sociale woningbouw komt. Verschillende partijen, waaronder D66 hebben aangedrongen dat de nieuwe bebouwing in goed overleg met de buurt tot stand moet komen. Het coalitie akkoord stelt dat 30% van de Wassenaarse woningvoorraad uit sociale woningbouw dient te bestaan. Nu is dat percentage rond de 25%. In Wassenaar is nog beperkte ruimte voor nieuwe woningen, en dus voor sociale woningbouw.  Eerder werd besloten om de bouwlocatie bij de Generaal Winkelmanlaan (t.o. het zwembad) te reserveren voor woningen voor starters en middeninkomens.

Visie Jongerenwerk Wassenaar
De Visie Jongerenwerk Wassenaar is gisteren unaniem door alle partijen in de raad aangenomen. D66 hecht aan een goed werkende organisatie voor het jeugdwerk in Wassenaar. Deze visie is een eerste stap naar de verdere beleidsuitvoering van het Jeugd- en Jongerenwerk in Wassenaar. Vanaf volgend voorjaar zal het jongerenwerk in Wassenaar op een andere manier worden opgezet. Vanaf dan is het de bedoeling om jongeren meer op te zoeken in plaats van af te wachten of de jeugd zelf de weg weet te vinden naar het jeugdwerk. Het huidige jongerenwerk wordt afgebouwd en stopt per eind van deze maand. In het halfjaar dat volgt zal de gemeente ervoor zorgen dat goed duidelijk is voor zowel de jongeren als voor de professionals waar jongeren met een eventuele hulpvraag terecht kunnen.

Motie activeringsaanbod vluchtelingen
Op de agenda van de raad stond een motie ingediend door de VVD en Groen Links met als doel vluchtelingen meer structureel te betrekken bij het vrijwilligerswerk in Wassenaar. De gemeente werd opgeroepen zich actiever daarvoor in te zetten. De motie had als strekking de vluchtelingen zo te helpen met integratie. D66 is het van harte eens met die intentie – immers vluchtelingen verdeinen aandacht en ondersteuning – maar kon zich niet vinden in de opzet van de uitvoering. Dat gold ook voor andere partijen in de raad. D66 heeft gepleit om de gemeente vooral haar coördinerende taak verder goed te laten vervullen tussen het maatschappelijk middenveld en het COA. In Wassenaar worden door de maatschappelijke organisaties al vele initiatieven uitgevoerd. De wethouder zegde toe de komende periode haar coördinerende rol stevig te blijven vervullen. Ook de burgemeester gaf aan hiervoor beschikbaar te zijn. Met deze toezeggingen besloot de raad de motie niet in stemming te brengen.