Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 november 2015

Vanuit de fractie: Resultaten begrotingsbehandeling Wassenaar

Op 28 oktober 2015 was het weer zover: een nieuwe begroting voor het volgende jaar 2016 lag ter goedkeuring op de raadstafel.

De D66-fractie heeft groen licht gegeven voor deze begroting. Naast al het goede nieuws over al het bereikte sinds het aantreden van het vijfpartijen college in de zomer 2014 met D66 op financiën, was er ook ruimte voor opbouwende kritiek vanuit de eigen gelederen. Zo heeft de fractie een motie ingediend met raadsbrede steun, waarin het college wordt gevraagd meer inzet te plegen om te komen tot een kloppende meerjarenraming in de bestuurperiode tot 2018.

Onze wethouder Sabine Verschoor kon zich goed vinden in die oproep: het is namelijk haar uitdrukkelijk wens al wethouder financiën dat ook te realiseren. Het college nam de motie dus over!

Daarnaast heeft de fractie nog een motie ingediend die eveneens door het college is overgenomen en wel een over het ontwikkelen van het havengebied.

Het college zegde toe al met de start van het nieuwe kalenderjaar een gebiedsmanager aan te stellen die aan de slag gaat met de plannen rond de ontwikkeling van het havengebied en het gedeelte langs het havenkanaal vanaf de Wiegmanweg. Daarmee wordt een start gemaakt met de invulling van de hartenwens van D66 in Wassenaar om nu eindelijk na jaren van praten en wachten daarmee aan de slag te gaan.

Een motie om te komen tot alternerend – dat is dus om de week grijs en groen – afval op te halen, gaf een sterk signaal af; niet alleen aan de oppositie, maar ook aan de coalitiegenoten CDA, Groen Links, Passie voor Wassenaar en de PvdA en wel dat het D66 ernst is om de afvalstoffenkosten omlaag te brengen. De raad heeft zojuist een stap gezet in de richting van omgekeerd inzamelen: dat is blik, papier, groen en glas wel nog aan huis ophalen, maar restafval door de bewoners zelf naar ondergrondse containers in de wijk laten brengen. De raadswerkgroep die zich bezig houdt met dit dossier wil uitdrukkelijk de vaart in het verdere proces houden; in overleg met de overige fracties is besloten de motie aan te houden. De D66 fractie houdt de vinger aan de pols.

Zo ook op het onderwerp onderwijshuisvesting: een vierde motie kon rekenen op de steun van de coalitie en de oppositiepartij VVD, waarin het college werd opgeroepen snel met beleid te komen op dit onderwerp, zodat raad en het onderwijsveld kunnen meedenken over wat de beste weg is om het geld vanuit Den Haag – dat al is bestemd voor onderwijswijs in onze gemeente – zo goed mogelijk in te zetten. De wethouder onderwijs zegde een beleidsstuk per 1 maart aanstaande toe.

Door vooruit te denken en te  kijken heeft de fractie zo een bijdrage geleverd aan het verbeteren van beleid en bestuur op belangrijke dossiers over financiën, ruimte en onderwijs.

Eva Kernkamp, fractievoorzitter
Ritske Bloemendaal
Merijn Schik