Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 juni 2017

Vanuit de Fractie: Raadsflits 30 mei

Op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 30 mei jl. stonden twee onderwerpen waarbij de fractie het woord heeft gevoerd, nl de Cultuurnota en de Begroting van de de werkorganisatie Duivenvoorde ( WODV) zeg maar het gezamenlijk ambtelijk apparaat, dat Wassenaar met Voorschoten deelt.

Bij de cultuurnota hebben we vastgesteld dat onderwerpen waar wij als D66 ons sterk voor maken goed in het nota goed  zijn opgenomen. Goede voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het gratis lidmaatschap van de bibliotheek voor jongeren tot 18 jaar en de bestendiging van de activiteiten van Talentum als virtuele brede school hier in het dorp. Wel hebben we de wethouder gevraagd nog met een nadere uitwerking te komen van de komende activiteiten van Talentum. We agenderen deze in de commissie M&M.

Ook kwamen nog de ontwikkelingen rond de Warenar aan de orde in het kader van het huisvesten van onder andere de podiumfunctie. Het college heeft besloten om nog eens de tijd te nemen de zaken goed op een rijtje te zetten met het Stichtingsbestuur beheer Warenar, en zo te komen tot een breed gedragen oplossing. De fractie ondersteunt dit  van harte.

Het tweede dossier waarop de fractie een bijdrage leverde was de instemming met de begroting van de WODV voor 2018; met name de intentie om de bedrijfsvoering efficiënter  te maken en meer aan te sturen op harmonisatie van werkprocessen bij het maken van beleid voor beide gemeenten, vinden we zeer belangrijk. We hebben daar als fractie al sinds oktober vorige jaar om gevraagd en op aangedrongen…fijn te zien dat dit nu wordt opgepakt.

Los van de raadvergadering over de kadernota resteert er voor het zomerreces nog een raadsvergadering -en wel op 4 juli. De agendastukken hiervoor zijn dan weer op de website van de gemeenteraad te vinden. de fractie hoopt dat belangstellenden voor de kadernota op 14  juni aanschuiven bij de pizza, pecunia en policitics bij Willemien thuis.

Ritske Bloemendaal