Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 november 2017

Vanuit de Fractie: inbreng begrotingsraad

Op woensdag 1 november 2017 was de begrotingsraad van de gemeenteraad Wassenaar. De laatste voor de verkiezingen en dus de laatste voor deze coalitie. Vanuit D66 heeft Eva, vooralsnog voor het laatst, de volgende punten naar voren gebracht en binnengehaald (zie volledige tekst van bijdrage Begrotingsraad hieronder):

 • Net als andere coalitiepartijen complimenten gemaakt aan het college voor meerjarig sluitend beeld van begroting Wassenaar. Dit was niet zo bij aanvang. In vier jaar zijn wel bezuinigingen gerealiseerd (Werkorganisatie, slimmer werken en accommodatiebeleid), en er is geïnvesteerd op achterstallig onderhoud (wegen, groen, beheerplannen die niet op orde waren), sportvelden en scholen.
 • Komende tijd naast verkiezingscampagnes gericht op onderzoek Bestuurlijke Toekomst Wassenaar. De burgemeester heeft als projectleider op aansporen van D66 tijdens de begrotingsraad helder verwoord dat er, zoals D66 al maanden aangaf, een onderzoek komt naar de verschillende opties met keuzemogelijkheden (bijvoorbeeld verdere ambtelijke samenwerking met financiële consequenties voor bevolking of volledige fusie met Voorschoten en wat zijn dan de gevolgen voor iedereen). Deze keuzes worden dan bij de nieuwe raad voorgelegd aan de bevolking. Belangrijk voor D66 is dat opties worden benoemd en voorgelegd en niet alleen meningen vanuit de bevolking worden opgehaald.
 • Aangedrongen op onderstrepen uniciteit van Wassenaar, naast alle gemeenschappelijke regelingen. Belangrijk ook in het licht van het nieuwe Regeerakkoord.
 • Aangedrongen op openbaarheid van grote projecten in Wassenaar zoals havengebied, sporthal, omvorming bibliotheek, Klimaatprogramma, Pauw, Warenar, etc. etc. Haal kennis ook bij buren en MRDH en laat je informeren over financieringsmogelijkheden ook via provincie, RVO, Publiek-private samenwerking e.d.
 • Openbaarheid van overdrachtsdossiers – belangrijk om college en raad te informeren, maar ook om bevolking te laten weten wat er speelt.
 • In dat kader suggestie gedaan van TownHall meetings – niet alleen informatie van bevolking en raad via brieven en website, maar ook via themabijeenkomsten. BM pakt dit wel op richting discussie over bestuurlijke toekomst.
 • Verkeersprojecten zijn doorgeschoven, mn Rozenplein groot probleem. Wordt nu onderzoek gedaan, maar punt voor verkiezingsprogramma. Ontsluiting, ook tijdelijk bij projecten elders, moet echt beter!
 • Onderwijs – gedachte D66 dat kinderen brede ontwikkeling krijgen via school (cognitief, sportief, sociaal en cultureel) is omarmd door college als doelstelling voor onderwijs.
 • Integraal Huisvestingsplan (IHP) is er nog steeds niet, maar D66 draagt actief bij aan beleid voor huisvesting. Greendeal – motie april 2015 van Wassenaar om scholen in staat te stellen over te gaan op zonne-energie – wordt onderdeel van het IHP; in jan/feb volgt eerste concept IHP – we houden het in de gaten!
 • Sport en cultuur zijn beiden belangrijk voor sociaal domein en als bindmiddel van de maatschappij. Fondsen voor sport- en cultuurnota blijven in stand, openluchtconcerten bij de Pauw blijven mogelijk (ondanks aangekondigde bezuiniging bij de Kadernota) en mogelijkheid voor extra subsidie via innovatiefonds (5.000 euro max).
 • Klimaatprogramma – mag ambitieuzer van D66, onderstreept door college, waaronder ambitie voor circulair bouwen. Vervolgprogramma Klimaat voor volgende raad, belangrijk punt voor verkiezingen D66.
 • Toezegging dat planning OmgevingsWet wordt verwerkt in de financiële planning door VNG (reservering nu in de begroting gemaakt). D66 aangegeven dat het een reële planning moet zijn waar financiën op worden aangesloten.

Tot slot actief ge-interventieerd bij andere partijen als er weer leugens werden verspreid over uitputting van algemene reserves (m.n. Hart voor Wassenaar heeft de neiging bepaalde bestemmingen van de reserves bijvoorbeeld voor beheerplannen wegen, groen, zwembad e.d. te zien als uitgave van diezelfde reserves). Levendig debat wat bijval kreeg. Oppositie had eigenlijk geen plannen of visie en raakten kern van hun eigen verhaal kwijt door interventies.

Opvallend dat de oppositie, behalve WWW, geen constructieve bijdrage had aan de discussies over de toekomst van Wassenaar. Ondanks beleidsarme begroting zaten er voldoende beslispunten die ook in de verkiezingen een rol gaan spelen.