Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 augustus 2018

D66: aandacht voor LHBTI-beleid

Voor het zomerreces werd het coalitieakkoord (2018-2022) van de vier coalitiepartijen (VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA en D66) gepresenteerd. Dit coalitieakkoord werd vervolgens door de Vereniging van Vrienden van Wassenaar als zeer positief beoordeeld in deze krant. Wel waren er nog wat vragen: bijvoorbeeld voor wie is de LHBTI-voorlichting? LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen.

Het betreft hier voorlichting aan de leerlingen van de Wassenaarse scholen. Daartoe zal ook de samenwerking tussen de scholen en maatschappelijke organisaties (zoals het COC Haaglanden) aandacht krijgen en hopelijk worden bevorderd. De scholen zijn partner in het gemeentelijk preventieprogramma rondom onder meer pesten. Landelijk krijgt 7 procent van alle scholieren te maken met pesten. En maar liefst 51 procent van de openlijk lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren werd het afgelopen jaar gepest met hun seksuele identiteit.

Elk kind moet zich maximaal en zonder beperkingen kunnen ontwikkelen in Wassenaar, aldus het coalitieakkoord. Daartoe is een veilige plek op school met goed onderwijs en ondersteuning noodzakelijk voor alle kinderen. D66 vindt dat we onze kinderen goed moeten voorbereiden op de samenleving; met aandacht voor burgerschap, digitalisering en culturele én seksuele verschillen.

Dat dit onderwerp belangrijk wordt gevonden in de Wassenaarse politiek bleek ook tijdens het onder meer door het COC Haaglanden georganiseerde Roze Raadsdebat dat afgelopen maart tijdens de verkiezingsperiode voor de gemeenteraad plaatsvond in Herberg ’t Hoekje. Tijdens dit debat waren de aanwezige vertegenwoordigers van de zeven deelnemende partijen uit Wassenaar het er unaniem over eens om het bevorderen van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’s in Wassenaar op te pakken in de komende raadsperiode.

Ook zullen eerdere plannen – niet alleen over voorlichting op scholen – maar onder meer ook voor het stimuleren van toekenning van de zogenaamde “Roze loper” aan Wassenaarse zorginstellingen voor ouderen uit de la worden gehaald en op haalbaarheid worden bezien. Ook zullen de subsidiemogelijkheden van het Ministerie van OCW onder de loep worden genomen. Dit alles met als doel een veilige gemeente te willen zijn voor de LHBTI-gemeenschap.

Gezien de eensgezindheid in de Wassenaarse politiek om onder meer in contact te blijven met het COC gaat D66 ervan uit dat initiatieven mbt LHBTI-beleid – ook bijvoorbeeld bij het creëren van een veilig sportklimaat in Wassenaar voor iedereen – op raadsbrede steun kunnen rekenen!

D66 gaat hier snel mee aan de slag!

Debora Sutherland

(Commissielid Sociaal Domein D66 Wassenaar)

 

dit artikel is geplaatst in de Wassenaarse Krant in de laatste week van augustus 2018