Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 januari 2019

Vanuit de fractie: terugblik 2018, vooruitblik 2019

Aan het begin van het nieuwe jaar kijken wij graag kort terug op het afgelopen jaar. Het was een tumultueus jaar voor onze partij, niet alleen landelijk maar ook hier in Wassenaar. 

2018
Bij de gemeenteraadsverkiezingen wist  D66 nog juist twee zetels te bemachtigen. Hadden we in de vorige periode net drie weten te scoren; al met al toch min één zetel. En dat is jammer, immers drie zetels was toch voor D66 het beste behaalde resultaat ooit. Maar genoeg over het verleden. Met twee zetels zag het er vrij snel naar uit dat we geen collegedeelname konden verwachten. Toen VVD, CDA en HvW bijna twee maanden aan de onderhandelingstafel zaten, leek dat ook allemaal met hen goed te komen. Maar met de pinksterdagen klapten de onderhandelingen en kon de trein opnieuw op de rails worden gezet. Op advies van D66 en LW! is toen snel de start gemaakt met een nieuw onderhandelingsviertal VVD, LW!, CDA en D66.

Zo kon begin juli het college worden geïnstalleerd en aan de slag. Allereerst is er door het college en de ambtenaren keihard gewerkt om een structureel meerjarig sluitende begroting op tafel te leggen. In december heeft de raad de laatste bezuinigingen ingeboekt en heeft de provincie haar fiat aan de begroting geven. Parallel daaraan zijn ook andere besluiten door het college naar de raad gebracht, waarbij het principebesluit rond de herinrichting van het ANWB-complex wel het meest in het oog springt. Bij de verdere planvorming wordt rekening gehouden met de behoefte aan sociale woningbouw. Mooi dat dat gerealiseerd gaat worden; dit is immers een onderdeel van ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord.

2019
Dit jaar wordt een druk jaar voor Wassenaar. Veel beleidsvoornemens die zijn opgenomen in het coalitieakkoord zullen ter hand moeten worden genomen of nader uitgewerkt. Kijken we naar de portefeuille van onze D66-wethouder dan springen er een paar dossiers uit. In de eerste plaats een onderwijsdossier dat nu echt om afronding vraagt. Het vorige college heeft een ontwerp Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor schoolgebouwen overgedragen. In overleg met de Wassenaarse schooldirecteuren wordt nu naar een financieel haalbaar IHP toegewerkt. Willen we de scholen ook verduurzamen, dan moeten we dat echt in besluitvorming vastleggen.

Dan een ander mooi D66 onderwerp: Burgerparticipatie. Als onderhandelaars hebben we dat speciaal in het akkoord weten op laten nemen. Het eerste kwartaal komt het college i.c. onze wethouder met een plan van aanpak. Met de steeds verder toenemende kloof tussen de politiek en bevolking een dossier waar we heel veel waarde aan hechten en ons dus gelukkig prijzen dat de coalitie zich hier achter heeft geschaard.

En dan natuurlijk Duurzaamheid. De raad staat op punt van goedkeuren van de zogenaamde Routekaart Lokale Energiestrategie.  De Routekaart is een opsomming en weergave van de activiteiten die gaan helpen de CO2-uitstoot te verminderen. Het beschrijft de koers voor deze coalitie hoe de komende vier jaar te werken aan de ambitie energieneutraal te worden in 2040. Het is hoog tijd. Als de raad tot besluitvorming overgaat, wordt in deze bestuursperiode een begin wordt gemaakt met dit belangrijke onderwerp.

Verder zijn er nog een aantal dossiers zoals de Groene Zone bij Valkenburg, de investeringsagenda voor Wassenaar en de wens om het VMBO-onderwijs in Wassenaar te versterken – om er zo maar een paar te noemen – die ook onze volle aandacht zullen hebben; meer dan genoeg te doen dus. We gaan ons inzetten in 2019 voor al die dossiers en meer!

De Fractie