Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 oktober 2019

van de fractie: Raadsconferentie over Avalex

Vrijdag werd op de Paauw een raadsconferentie gehouden  voor de zes Avalex-gemeenten. De raden staan voor twee vragen: welk afvalbeleid heeft onze voorkeur en welke bestuursvorm past daar het beste bij?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen was het afvalbeleid een belangrijk thema. In de verkiezingsprogramma’s waren twee verschillende opvattingen te onderscheiden: Het Nieuwe Inzamelen (HNI) gebaseerd op bronscheiden, met daartegenover nascheiden. In de discussie gaat het om de vraag: moet PMD apart worden ingezameld of bij het restafval. Deze tegenstelling speelt ook in de verschillende raden  en toch denken wij dat we als raden met een gezamenlijke visie kunnen komen.

Er is veel verschil aan kennis en informatie. Werkbezoeken zijn gebracht aan afvalverwerkingsbedrijven en wij hebben ten behoeve van de conferentie alles op een rij gezet. Het landelijk doel van 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner in 2020 en 30 kg in 2025 is een enorme opgave. (Prognose na HNI in 2022 160 kg, in 2017 214 kg in het Avalex gebied). Er zijn  drie scenario’s:  HNI gecombineerd met betalen per restafvalzak (diftar) en extra handhaving (zoals in Lisse). Het tweede scenario is brede of natte nascheiding (zoals in Leiden) en het derde scenario is een combinatie: brede of natte nascheiding, PMD nog steeds apart ophalen (zoals in Amsterdam). Goede communicatie is essentieel. Veel apart ingezameld PMD wordt nu afgekeurd en verbrand. Door nascheiding neemt de hoeveelheid gerecycled-PMD enorm toe.

Capaciteit bestaande nascheidingsinstallaties is ontoereikend. Marktpartijen bouwen pas een nieuwe installatie als voldoende gemeenten voor nascheiding kiezen. Als het ons lukt om in alle raden een scenario te kiezen waar nascheiding een onderdeel van uitmaakt, dan kan de business case snel rond zijn. We kunnen dan vragen om de nieuwste technieken. Vooralsnog was de meerderheid van de deelnemers aan de conferentie voor het “Amsterdamse” scenario. Met het voorliggende voorstel voor de aansturing van Avalex is niemand gelukkig, namelijk dat de bedrijfsactiviteiten van Avalex in een uitvoeringsorganisatie worden ondergebracht.

De conferentie gaf aan ons de opdracht spoedig een motie te formuleren over het afvalbeleid en de aansturing van Avalex die kan rekenen op steun van de raden. Wij gaan die uitdaging aan. Er moeten compromissen worden gesloten, maar wij geven dan wel vorm aan onze kaderstellende taak over een onderwerp dat alle inwoners van de Avalex gemeenten direct raakt: het afvalbeleid en de bestuursvorm die daarbij het beste past.

Iwein Borm, Raadslid VVD      Marion Gout-van Sinderen, Raadslid D66

Dit artikel is tevens geplaatst in de Wassenaarse Krant van 2 oktober  2019.