Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 maart 2020

Bestuurlijke afspraken voor woningbouw op Valkenburg: tweede ronde!

Vorige week tekenden de gemeenten Wassenaar, Katwijk, de provincie Zuid-Holland en het Rijk een vervolgakkoord over bestuurlijke afspraken voor de bouw van minstens 5.000 woningen op Valkenburg in Katwijk. Precies een jaar geleden was er al bestuurlijke overeenkomst over de bouw van 5.000 woningen en het verschil met nu is dat er nog wordt gestudeerd op de mogelijkheid hier nog eens 600 woningen aan toe te voegen. Dit is binnen een jaar nadat op 26 maart 2019 het bestuurlijk akkoord werd ondertekend over de realisatie van 5.000 huizen door dezelfde vier partijen!

Voor D66 is er sprake van een groot dilemma. Uiteraard kunnen we alleen maar positief staan tegenover het verwezenlijken van ambitieuze nieuwbouwplannen met een aanbod aan woningen voor alle inkomensgroepen. Gezien het nijpende woningtekort voor vooral de lagere- en middeninkomens is dit goed nieuws. Maar D66 heeft zich, samen met alle andere leden van de raad, hard gemaakt voor het behouden en ontwikkelen van de Groene Zone tussen Wassenaar en Katwijk onder Wassenaarse regie. Op aandringen van Wassenaar moet een gezamenlijke studie naar de eventuele nadelige effecten van de 600 extra woningen op de natuur, sluipverkeer naar Wassenaar en op de bebouwing nabij de Groene Zonegrens met Katwijk, uitsluitsel gaan geven over de gevolgen van deze uitbreiding. Wij zijn niet gerust over de gevolgen van deze 600 extra woningen op de natuur en de verkeersdruk voor Wassenaar.

De 600 extra woningen zorgen enerzijds voor meer aanbod. Daarnaast is de bouw van deze 600 woningen nodig om de grondexploitatie rond te krijgen. Dit hangt direct samen met de prijs die het Rijk vraagt voor de grond; immers de Staat is grondeigenaar van het voormalig marinevliegkamp Valkenburg. Bij het ondertekenen van de bestuurlijke afspraken 2019 hebben wij al in moeten leveren op onze eis van het handhaven van een groene buffer van 1500 meter tussen Wassenaar en het woningproject Valkenburg. Deze Groene Zone tussen Wassenaar en Katwijk is de laatste open plek die het strand verbindt met het Groene Hart.

De woningbouw is urgent en het plan was rond, maar het is niet anders: deze tussenstap moet nu eenmaal worden gezet. Mocht de studie uitwijzen dat de 600 extra woningen milieu- en verkeerstechnisch niet inpasbaar zijn, dan rest maar één oplossing: verlaging van de grondprijs. Het kabinet is dan aan zet.

D66 fractie.

Dit artikel is ook geplaatst op Wassenaarders.nl en in de Wassenaarse Krant in de week van 9 maart 2020.