Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 juli 2020

Kadernota aangenomen!

De Raad geeft  verder richting aan uitwerking begroting. Voor D66 is het belangrijk dat er nu gewerkt wordt aan verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Dat is het resultaat van de door D66 ingediende motie. Daarnaast was de  D66-fractie ook  mede-indiener van motie over verbetering van de organisatie van de Jeugdzorg.

Op 7 juli is de (financiële) Kadernota 2021-2024 behandeld. Dit is elk jaar de start van het begrotingsproces. Dit is een mooi moment om stil te staan bij wat is bereikt sinds de start van het college in 2018.  Het is jammer dat enkele raadsleden de vergadering verlieten zodat zij de college-beantwoording en het debat hebben gemist.

Op het gebied van de grote projecten zijn belangrijke stappen gezet. Denk aan de geplande opening van de sporthal eind volgend jaar. Ook is recent duidelijk geworden dat Wassenaar een eigen beleidsstaf krijgt, die mogelijkerwijs in de De Paauw komt.

Fractievoorzitter Bloemendaal: “D66 is blij dat Wassenaar weer in bestuurlijk rustiger vaarwater is gekomen met de bevestiging van de Wassenaarse zelfstandigheid door de benoeming van burgemeester De Lange”. Op het gebied van duurzaamheid vervolgt hij: “De fractie is heel tevreden met de aankondiging van het college dat bij de uitwerking van de begroting invulling gegeven gaat worden aan de verduurzaming van het vastgoed. Resultaat van de D66-motie op dit punt. In het debat kwam naar voren dat duurzaamheid nog niet bij iedereen hoog genoeg op de agenda staat. Het nationaal Klimaatakkoord is helder: de komende 10 jaar moeten we landelijk 49 % CO2-reductie bereiken ten opzichte van 1990; om dat doel te bereiken moet er nog veel gebeuren. We zullen als Wassenaars bestuur ook een bijdrage moeten leveren aan dat nationale beleidsdoel. Toegegeven: het is een ingewikkeld probleem. Maar het is belangrijk dat het gemeentebestuur een voorbeeldrol vervult op het gebied van zuinig omgaan met energie door isolatiemaatregelen en milieuvriendelijke stroomopwekking door zonnepanelen. Goed dat daarmee nu een begin wordt gemaakt!

Voor de jeugdzorg geldt: het college gaat met een verbeterd actieplan aan de slag. Het doel is en blijft hetzelfde: door de zorg dichter bij de inwoners te organiseren moet een beter en meer kosteneffectief resultaat gehaald worden. D66 steunt deze aanpak. Bloemendaal: “Ik heb in onderling debat er uitdrukkelijk op gewezen dat onze fractie juist vindt dat kinderen die jeugdzorg hard nodig hebben niet “het kind van de rekening” mogen worden. We moeten voorkomen dat we uiteindelijk straks een onbetaalbaar systeem hebben gebouwd waardoor juist diegenen die dat het hardst nodig hebben, buiten de boot vallen.

D66-fractie.

Dit artikel is gepubliceerd in de Wassenaarse media in week 29 van 2020

Tijdens de behandeling van de kadernota zijn er meerdere (7)  moties ingediend en medeondertekend of ondersteund door D66. De korte omschrijving en link zie je hieronder.

Motie VVD, CDA en D66 verder opknappen Wassenaarse Slag
Motie VVD, LW! over de herontwikkeling van de Haven
Motie LW! en VVD over reserve grote projecten
Motie D66 CDA Sociale kaart  
Motie D66 CDA VVD LW! extra middelen duurzaamheid 
Motie CDA, VVD, D66 en LW! over jeugdzorg 
Motie CDA, VVD, LW! en D66 Armoedebestrijding