Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 september 2020

Dag van de (Lokale) Democratie

Vorig jaar nam de gemeenteraad unaniem de D66 motie aan om in 2020 de Dag van de Democratie actief te organiseren en Wassenaarse scholen en verenigingen en andere maatschappelijke organisaties bij te betrekken. Helaas was het dit jaar op 15 september niet mogelijk om d.m.v. publiek toegankelijke activiteiten invulling te geven aan deze belangrijke dag. Hopelijk kunnen we hier in 2021 alsnog op een mooie manier invulling aan geven.

Maar het belang van een levendige en weerbare democratie is geenszins uit het oog verloren. Juist nu in deze uitzonderlijke tijd de discussie wordt gevoerd over het belang van de democratische controle op het openbaar bestuur. Veel van de gezondheidsmaatregelen die het kabinet en de veiligheidsregio’s bepalen, hebben op lokaal niveau effect, en daarom wordt er ook terecht gepleit voor een grotere rol voor de gemeenteraad. Het gesprek over de impact van de coronacrisis moet lokaal worden gevoerd tussen het college, gemeenteraad en inwoners. Voor welke bestuurlijke keuzes staan we en wat is bijvoorbeeld de impact op de begroting voor volgend jaar?

Naast de coronacrisis komen er structureel vele grote opgaven af op gemeenten, waarbij de gemeenteraad een belangrijke rol vervult om de inwoners van gemeenten invloed te laten hebben op de keuzes die moeten worden gemaakt. Of het nu gaat om de transformatie van het sociaal domein, de implementatie van de Omgevingswet, klimaatadaptie, energietransitie of de overgang naar aardgasvrije wijken, het raakt jou direct als inwoner en alleen via de gemeenteraad kun je hier rechtstreeks invloed op uitoefenen.

Helaas verkeren veel andere gemeenten in grote financiële problemen. Ze kunnen eenvoudigweg de vele opgaven die de gemeenten door de grote decentralisaties toegewezen heeft gekregen niet meer aan. Daarom is het goed dat op 15 september jl. de Wassenaarse Raad de motie om als Wassenaar aan te sluiten bij het Initiatief Raden in Verzet door de gehele raad werd omarmd. Dit initiatief ziet specifiek op de financiële problemen binnen de Jeugdzorg, maar dit geldt ook voor een aantal andere taken van de gemeenten. De gemeentebegrotingen staan structureel onder druk. Terecht dat daar aandacht voor is.

Op 15 september staan we jaarlijks stil bij het belang van de democratie. Laten we dit jaar extra stil staan bij het belang van onze lokale democratie en het belangrijke werk dat onze raadsleden tegen een zeer geringe vergoeding verrichten. Een applaus voor al onze raadsleden is op z’n plaats. Zij verdienen onze steun en waardering.

Bestuur D66 Wassenaar