Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 februari 2021

Zorgvuldig besturen

In de raadsvergadering van 26 januari lagen een drietal voorstellen van het college op tafel die wat D66 betreft niet zonder meer konden worden aangenomen. Het gaat over bouwen aan het Ammonslaantje, over de Kievietsschool en over de verkoop van het Koffiehuisje.

Allereerst het Ammonlaantje. Gevraagd werd in te stemmen met de bouw van een woning op een perceel naast nr. 39. D66 wilde, samen met Lokaal Wassenaar, dit besluit nog niet nemen omdat volgens onze fractie er eerst een beperkte gebiedsvisie moet worden uitgevoerd naar de mogelijke effecten op de openheid van het gebied, op de structuur en het verkeer door de bouw van deze woning. Voorkomen moet worden dat de toestemming automatisch zal leiden tot nog meer bebouwing, wat het behoud en bestaande kwaliteit van het gebied in gevaar kan brengen. Het amendement haalde helaas niet de meerderheid.

Dan het bouwvoorbereidingskrediet van de Kievietsschool. De D66-fractie is zich bewust van de discussie die in de buurt van de Kievietsschool wordt gevoerd over met name de mogelijke verdere overlast bij uitbreiding van de onderhuur door de Kievietsschool aan de kinderopvang Villa Bloom. Het college is daarnaast gevraagd met de raad te overleggen over de financiƫle situatie van de school. Samen met de fractie Mulder en de fracties van VVD en CDA is een motie ingediend waarin meer inzicht wordt gevraagd in de meerjarenbegroting en het onderhoudsplan. Ook wordt een toezegging gevraagd dat de inkomsten van Villa Bloom ten gunste komen van de gemeente. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Tenslotte werd lang stilgestaan bij de verkoop van het Koffiehuisje. Het koffiehuisje is in eigendom van de gemeente. In eerste instantie zou de gemeente het koffiehuisje verhuren en was er al een kandidaat huurder; in een later stadium is besloten toch tot verkoop over te gaan. De fractie van D66 diende een amendement in, samen met Lokaal Wassenaar en de PvdA-fractie, waarin het college wordt verzocht in gesprek te gaan met die ondernemers bij wie mogelijk verwachtingen zijn gewekt waaraan later niet is voldaan. Ook met de buurtbewoners zou onvoldoende zijn overlegd en daarom wordt het college opgeroepen nauwkeuriger toe te zien op goede communicatie. Het amendement werd met ruime meerderheid aangenomen. Ook een tweede amendement werd aangenomen waarin, kort samengevat, de wens wordt uitgesproken dat rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid en met draagvlak van de buurt.

De Fractie van D66