Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 april 2021

Van de fractie: goed bestuur gaat samen met actieve inwonersparticipatie en deskundige ambtenaren

In de vorige raadsvergadering heeft de raad de ontwerp Verordening Inwonersparticipatie vrijgegeven voor inspraak. De D66 fractie is blij met deze stap omdat wij het heel belangrijk vinden dat de inwoners van Wassenaar aan het begin van het ontwikkelen van beleid hierbij worden betrokken. Ook wordt in deze verordening gestimuleerd dat inwoners van Wassenaar zelf initiatieven nemen. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een onderwerp of thema op de agenda van de raad.

Een vernieuwend onderdeel is het zogenoemde uitdaagrecht. Inwoners en maatschappelijke partijen kunnen uitvoerende taken van het college overnemen als ze vinden dat ze het beter en goedkoper kunnen organiseren. Bij de uitwerking van dit recht wordt wel naar aspecten gekeken zoals draagvlak in de wijk of buurt voor het idee van de inwoners, de kosten mogen niet hoger zijn dan wanneer het college de taak uitvoert, en natuurlijk moeten wet- en regelgeving worden gerespecteerd. Maar onze verwachting is dat dit nieuwe uitdaagrecht mooie initiatieven gaat opleveren van de inwoners van ons dorp.

Goed bestuur kan ook niet zonder een goed en gemotiveerd ambtelijk apparaat. Als alles volgens plan verloopt, heeft Wassenaar na de zomer van dit jaar weer een eigen ambtelijke organisatie. In de afgelopen raadsvergadering heeft de raad nog een en ander meegegeven aan het college ten behoeve van de uitgangspunten van de nieuwe organisatie, hoewel de inrichting van de nieuwe organisatie een bevoegdheid is van het college.

Allereerst hebben wij gevraagd om een duidelijke structuur van de nieuwe organisatie, zodat helder is hoe de sturing in elkaar zit. Vervolgens hebben we aandacht gevraagd voor wat we noemen cultuur van “toegepast gezond verstand”. Geef medewerkers de ruimte om vraagtekens te zetten bij inefficiënte processen, om vaak de “waarom” vraag te stellen. Mini scans kunnen zelf door ambtenaren worden uitgevoerd, daar zijn geen externe deskundigen voor nodig, Verder zal de omvang van de organisatie afhangen van onze financiële mogelijkheden.

Voorlopig zullen de taken voor het onderwerp maatschappelijke ontwikkeling voor Wassenaar worden uitgevoerd door ambtenaren van Voorschoten, maar de raad wil hierover wel zekerheid voor de toekomst. Tenslotte hebben we een oproep gedaan om veel oog te hebben voor een goede samenwerking tussen de politiek en het ambtelijk apparaat. Respect voor elkaar is van groot belang om die goede samenwerking te realiseren. Een volwaardige eigen ambtelijke organisatie versterkt onze zelfstandigheid als gemeente!

De fractie van D66

Dit artikel staat  in week 15 in de Wassenaarse Media