Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Sociale Kaart ( D66, CDA)

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. Op verzoek College datum verschoven naar 1 december 2020 in plaats van 1 oktober 2020

 

De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 7 juli 2020;

gehoord de beraadslagingen;

– overwegende dat
in een eerder traject de toezegging is gedaan dat de Sociale Kaart Wassenaar in 2019

gereed zou zijn

het voor de sociale en medische instellingen en hulpverleners en bovenal de inwoners van groot belang is in het kader van de zgn. zelfredzaamheid overzicht te hebben van de relevante fysieke en telefonische bereikbaarheid van de sociale en medische dienstverleners in Wassenaar

– van oordeel dat
dien ten gevolge ook de inhoudelijke kant van de dienstverlening moeilijk toegankelijk is voor de inwoners

– van mening zijnde dat de geplande beschikbaarheid van de sociale kaart met ingang van 2021 zoals genoemd in de kadernota te laat komt

– roept het college op de creatie van de Sociale Kaart Wassenaar zo spoedig mogelijk uit te (doen) voeren enper 1 oktober te publiceren, zodat de inwoners er kennis van kunnen nemen en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:
Bloemendaal, D66
Koetsier, CDA

Gepubliceerd op 09-07-2020 - Laatst gewijzigd op 09-07-2020