Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement Begroting 2020: een bruisend Wassenaar Rondom onze Paauw

AMENDEMENT Begroting 2020; Een bruisend Wassenaar rondom onze Paauw en het hele dorp.
Dit amendement is aangenomen 

De gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; gehoord de beraadslagingen;

wijzigt het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel als volgt:
– In het kader van het bevorderen van de sociale cohesie, een bruisende

gemeente en betrokkenheid van onze inwoners in de gemeente Wassenaar, zoals bedoeld in programma 6.1, eenmalig een te houden dorpsfeest en activiteiten ‘PaauwBruis’ te steunen door €26500,– (1 euro per inwoner) bij te dragen, te dekken uit de algemene reserve als een eenmalige investering.

Toelichting:

Volgend jaar zomer is de buitenkant van de Paauw opgeknapt en kan iedereen ervan genieten. De Paauw als ons raadhuis staat symbool voor een zelfstandig Wassenaar waaraan Wassenaarders zijn verbonden. Dit amendement wil dat markeren door een groot Paauwfeest voor alle Wassenaarders mogelijk te maken waarin we nadrukkelijk de verbinding zoeken met alle Wassenaarders van Noord tot Zuid.

Daarnaast kan dit budget gebruikt worden om in het gehele jaar activiteiten onder de noemer ‘Paauwbruis’ te organiseren. Bij de organisatie moeten vooral lokale ondernemers, verenigingen en inwoners worden betrokken. Van en door Wassenaar. Met elkaar zijn wij op de goede weg om Wassenaar als zelfstandige gemeente te behouden en met de voorgestelde festiviteiten kunnen we inwoners betrekken bij onze

page1image10587520

toekomst als de agenda ‘Wassenaar 2030’ en de betrokkenheid van onze inwoners bij de gemeente op een goede manier vergroten. We investeren daarom 1 euro per inwoner om de activiteiten te faciliteren of mede te organiseren. Dat bedrag valt goed te verantwoorden gegeven de meerjarenbegroting en financiële positie van onze gemeente.

Het amendement en toelichting bieden het kader voor verdere uitwerking door het College van B&W in overleg met de Raad.

Ondertekening
Laurens van Doeveren (VVD) Fred Weyn (Lokaal Wassenaar) Ronald Everard (CDA)
Ritske Bloemendaal (D66)

Gepubliceerd op 04-11-2019 - Laatst gewijzigd op 12-02-2020