Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement bij Nota van uitgangspunten Groene Zone (LW!,D66, VVD,CDA,FM)

AMENDEMENT over de Nota van Uitgangspunten Groene Zone (Z/19/037191/173044)

De gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 20 mei 2020; gehoord de beraadslagingen; Overwegende dat:

 • de gemeenteraad op 26 maart 2019 heeft ingestemd met de bestuurlijke afspraken over de ontwikkeling van voormalig vliegkamp Valkenburg;
 • sinds de ondertekening van de bestuurlijke afspraken het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk in gesprek zijn;
 • door de gemeenteraad 16 juli 2019 een motie is aangenomen waarvan nog niet alle punten zijn ingevuld;
 • naar aanleiding van discussie in de Tweede Kamer over de voortgang het bouwprogramma opnieuw in discussie is gekomen;
 • de gemeente Katwijk, de Provincie en het Rijksvastgoedbedrijf zijn overeengekomen dat 600 woningen extra kunnen worden gebouwd;
 • de gemeente Wassenaar niet meer dan de afgesproken 5000 woningen wil bouwen en daarom heeft gevraagd om nader onderzoek naar de effecten van een groter aantal woningen in dit gebied;
 • de groene zone een belangrijke kwaliteit kan toevoegen aan het woonklimaat van projectlocatie Valkenburg en voor de lange termijn een hoge kwaliteit toevoegt aan de regio;
 • de planvorming over de groene zone binnen afzienbare termijn moet zijn afgerond.
 • er een landelijk, regionaal en lokaal stikstof probleem is;

Besluit:

het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel over de Nota van Uitgangspunten Groene Zone als volgt te wijzigen:

 • Beslispunt 1 aanpassen: van “Instemmen met de Nota van Uitgangspunten Groene Zone” naar “de Nota van uitgangspunten te wijzigen en hieraan toe te voegen:

Er wordt gestreefd naar agrarische activiteiten, beperkte extensieve recreatie en een groen gebied met opgaand groen wat in een vroeg stadium een extra bijdrage kan leveren aan de oplossing van de stikstofproblematiek”.

Nieuw beslispunt 2 invoegen na oorspronkelijk beslispunt 1: “Voorafgaand aan de procedure de uitgangspunten te wijzigen en in deze uitgangspunten uitspraak te doen over:

 • de begrenzing van de groene zone op basis van eerdere besluitvorming ;
 • de verkeersafwikkeling vanuit de locatie Valkenburg voor zowel snel als langzaam verkeer;
  Deze aanpassingen aan de raadswerkgroep en commissie voor start van de inspraakprocedure voor te leggen.”Beslispunt 2 te wijzigen in beslispunt 3 en als volgt aan te passen overeenkomstig cursief en onderstreept weergegeven tekst:Deze gewijzigde Nota van Uitgangspunten Groene Zone te gebruiken als uitgangspunt voor consultatie en participatie van relevante stakeholders, en na vaststelling door de gemeenteraad voor overleg en onderhandeling met de bestuurlijke partners in het traject van de ontwikkeling van Projectlocatie Valkenburg (PLV).Nieuw beslispunt 4 toe te voegen:
  “Tijdens de proceduretermijn voor inspraak voor de uitwerking en ontwikkeling van de groene zone een actieplan met de raadswerkgroep op te stellen dat uiterlijk in juli in de commissie Fysieke Leefomgeving kan worden besproken”.Toelichting:De ontwikkeling van een robuuste en waardevolle groene zone is van essentieel belang voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de verstedelijkte regio. Hierover zijn al eerder in de gemeenteraad besluiten genomen. Het is van belang dat er een hoogwaardige en duurzame inrichting wordt gerealiseerd die op een goede wijze wordt geborgd. Om daarin meer mogelijkheden te ontwikkelen die ook een bijdrage kunnen leveren aan verbetering van verschillende milieuaspecten (waaronder stikstof) wordt aan de uitgangspunten toegevoegd de optie voor inrichting als landgoed of landschapspark waarin verschillende aspecten zoals agrarische bedrijfsvoering, recreatie en opgaande beplanting of bos gecombineerd kunnen worden zoals in het recente initiatief Verkenning Groene Corridor, landschapspark. En uit bijdragen van de Vrienden van Wassenaar en Stichting Valkenburg Groen naar voren komt. Met de wijziging van beslispunt 1 wordt deze mogelijkheid toegevoegd.

Met het nieuwe beslispunt 2 wordt beoogd duidelijkheid over enkele aspecten te krijgen.
Een heldere begrenzing van het plangebied draagt bij aan een goede beoordeling van de uitgangspunten en voorkomt discussie in een later stadium. In een motie is enkele jaren geleden door de gemeenteraad een uitspraak gedaan over het realiseren van een volwaardige groene zone van tenminste 1500 m. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 26 maart 2019 ingestemd met bestuurlijke afspraken over de locatie Valkenburg. Onderdeel van deze afspraken was een kaart met een indicatieve begrenzing van het plangebied (in de vorm van een zaagtand). Uit de uitgangspunten moet voldoende duidelijk worden welke kwaliteiten we in dit gebied willen realiseren.
De verkeersafwikkeling om en door de groene zone is essentieel en heeft gevolgen voor de wegen in Wassenaar. Vooraf dient dan ook duidelijk te zijn welke consequenties de uitgangspunten voor de groene zone hebben op het verkeer. En welke invloed het verkeer heeft op de kwaliteiten van de groene zone.

Beslispunt 4 is toegevoegd omdat in een actieplan de punten worden benoemd die nodig zijn om tot realisatie te komen. Hierbij zijn keuzes aan de orde die een voorbereidingstijd vergen zoals het vestigen van voorkeursrecht, onteigeningsprocedure, mogelijkheden voor aanvullende financiering, voorbereidingsbesluit, bestemmingsplan en beheer en onderhoud van het gebied voor de lange termijn.

Lokaal Wassenaar, Bart Boon.
D66, R. Bloemendaal.
VVD, B. Menken
CDA, R. Beerepoot
Fractie Mulder, H. Mulder

Gepubliceerd op 20-05-2020 - Laatst gewijzigd op 25-05-2020