Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement op begroting 2020 inzake Verkeer en Vervoer – LW!, D66, VVD

Dit amendement is aangenomen 

AMENDEMENT betreffende de begroting 2020 De gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, gehoord de beraadslagingen;

wijzigt paragraaf 2.1 Verkeer en vervoer als volgt:
 Toelichting Onderzoek wegennet met bijbehorende maatregelenplan

…. welke maatregelen genomen kunnen worden. Vervolgens….

Wordt gewijzigd in

… welke maatregelen genomen kunnen worden. Bij het onderzoek naar de draagkracht van het wegennet zal narukkelijk worden nagaan welke maatregelen en aanpassingen mogelijk zijn om verkeer wat Wassenaar niet als eindbestemming heeft te weren. Vervolgens….

Toelichting:

In het coalitieakkoord is onder meer het volgende vastgelegd ; Er ligt een grote uitdaging om de doorstroming van het verkeer in balans te brengen met het tegengaan van sluipverkeer…. De gemeente geeft prioriteit aan out-of-the box oplossingen …. De aanpak van het sluipverkeer maakt hier onderdeel van uit.

De oorspronkelijke tekst suggereert nadruk op doorstroming en verbeteren van draagkracht van het netwerk. De focus dient ook te liggen op het weren van verkeer wat Wassenaar niet als bestemming heeft. Door verminderen van die verkeersstroom zal de bereikbaarheid binnen Wassenaar aanzienlijk verbeteren.

Weyn Bloemendaal Van Doeveren

Gepubliceerd op 04-11-2019 - Laatst gewijzigd op 12-02-2020