Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement over de Toekomst van de Paauw

AMENDEMENT over de toekomst van de Paauw

De gemeenteraad van Wassenaar,

in vergadering bijeen op 19 mei 2020;

gehoord de beraadslagingen;

wijzigt het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel over de toekomst van de Paauw als volgt:

Beslispunt 1 aanpassen: van “uit te gaan van de variant Commerciële verhuur” naar “uit te gaan van de variant Volwaardig Bestuurscentrum”

Beslispunt 2 aanpassen: van “de te realiseren lift binnen het bestaande pand aan te brengen” naar “bij de concrete uitwerking van de plannen goed te kijken naar de optimale locatie van de te realiseren lift”

Beslispunt 3 aanpassen: van “De mogelijkheden voor een uitbreiding van het pand op de plek van de voormalige logeervleugel niet verder uit te werken;” naar “Voor de benodigde uitbreiding van het pand op de plek van de voormalige logeervleugel kritisch te kijken naar het aantal benodigde werkplekken vanaf 2024, daarbij o.a. rekening houdend met méér flex- en thuiswerken, toegenomen automatisering en de impact van de Omgevingswet;“

Beslispunt 5 aanpassen: van “Niet te bezuinigen op de duurzaamheidsinvestering die is voorzien voor De Paauw” naar “Alle voorziene duurzaamheidsinvesteringen in De Paauw met een terugverdientijd van maximaal 20 jaar goed te keuren”

Beslispunt 7 aanpassen: zinsnede “en voor verdere verkenning voor de verhuur”

schrappen

Nieuw beslispunt 8 invoegen na oorspronkelijk beslispunt 7: “Bij het verdere onderzoek allereerst de volgende aandachtspunten te onderzoeken:

(a) Het proces en de risico’s om cultureel-erfgoed instemming van de geplande aanbouw te krijgen;

(b) Verkeersontsluiting, OV-bereikbaarheid, parkeernorm en grootte fietsenstalling;

(c) Impact van aanbouw op landschappelijke karakter van het park van de Paauw;

(d) Welke flex factor in het gebouw mogelijk is en hoe hier door de WODV zelf tegenaan gekeken wordt;

(e) Het actief betrekken van de buurt bij de invulling van de plannen;

Oorspronkelijk beslispunt 9 aanpassen: van “Het college te vragen de renovatie van het gemeentekantoor (waarvoor de middelen al in de begroting zijn opgenomen) voortvarend op te pakken” naar “Het college te vragen om alleen het onderhoud aan het huidige gemeentekantoor uit te laten voeren dat noodzakelijk is om de periode te overbruggen tot de Paauw als Volwaardig Bestuurscentrum in gebruik genomen kan worden (en de resterende middelen die voor renovatie al in de begroting waren opgenomen vrij te laten vallen respectievelijk hier in de kadernota 2021 rekening mee te houden)”

Oorspronkelijk beslispunt 10 aanpassen: van “De nu begrote investering voor de resterende restauratie van De Paauw ad €9.700.000 te betrekken bij de afwegingen in de kadernota 2021.” Naar “De benodigde investering voor de resterende restauratie van De Paauw te betrekken bij de afwegingen in de kadernota 2021;”

Nieuw beslispunt 12 toevoegen: “Het college te vragen op korte termijn met een procesvoorstel en benodigd budget te komen om een integrale herontwikkeling van het gebied gemeentewerf en gemeentekantoor te laten onderzoeken, zodat we hier als raad in 2021 een richtinggevend besluit over kunnen nemen;”

Nieuw beslispunt 13 toevoegen: “De ruimtelijke punten onder 8(a)-(c) als quickscan en de organisatorische en participatie punten onder 8(d)-(e) te (laten) onderzoeken, en indien daaruit eventuele obstakels zouden blijken, hier de raad zo spoedig mogelijk over te informeren en te betrekken;”

Nieuw beslispunt 14 toevoegen: “Definitieve goedkeuring af te laten hangen van de uitkomsten van het verdere onderzoek.”

Toelichting:

Uit het vervolgonderzoek is gebleken dat het financiële verschil tussen de scenario’s commerciële verhuur en volwaardig bestuurscentrum beperkt is.

Aan het scenario Commerciële Verhuur kleven twee duidelijke nadelen:

– Principieel: Het commercieel uitbaten van zo’n uniek pand in het topsegment is geen kerntaak van de gemeente. Na het eerste onderzoek naar de toekomst van de Paauw, waarbij de samenleving uitgebreid geconsulteerd is, hebben we als raad besloten dat het eigendom van de Paauw bij de gemeente blijft;

page2image34112448

– Financieel: De onzekerheid is bij commerciële verhuur veel groter. De kosten liggen vast, maar de opbrengsten niet.

Aan het scenario Volwaardig Bestuurscentrum kleeft daarnaast het grote voordeel dat hiermee het gebied gemeentewerf en gemeentekantoor vrijgespeeld kan worden voor herontwikkeling.

Alles overziend achten wij dat het maatschappelijk belang het beste gediend wordt met het scenario Volwaardig Bestuurscentrum. Daarbij moet goed gekeken worden naar de behoeftes van onze ambtelijke organisatie vanaf 2024.

Ten aanzien van de duurzaamheidsinvesteringen achten we het van groot belang dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. We knappen de Paauw nu voor decennia op, en steunen daarom alle duurzaamheidsinvesteringen die zich binnen 20 jaar terug verdienen.

Met het toevoegen van beslispunt 12 wordt door de raad duidelijk aangegeven dat we snel aan de slag willen met een onderzoek naar de integrale herontwikkeling van het gebied gemeentewerf en gemeentekantoor.

Beslispunten 8, 13 en 14 benoemen punten van onmiddellijk onderzoek die in het rapport van Brink onderbelicht zijn gebleven. Door deze beslispunten wordt bereikt dat het benodigde onderzoeksbudget nu wel vrijgegeven wordt, en dat tegelijkertijd bijgestuurd kan worden mocht daar gaande het proces noodzaak toe ontstaan.

I. Borm, VVD
R. Bloemendaal, D66
R. Beerepoot, CDA
H. Mulder, Fractie Mulder
B. Boon, Lokaal Wassenaar!

Gepubliceerd op 19-05-2020 - Laatst gewijzigd op 25-05-2020