Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement over Denkrichting N44 (D66, VVD, CDA, PvdA, LW!)

De gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 15 september 2020; gehoord de beraadslagingen;

wijzigt het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel

Denkrichting voor de toekomst van de N44

als volgt:

Beslispunt 1 aan te vullen met:
….en daarbij de volgende aandachtspunten en onderzoeksvragen te betrekken.

a Er dient te worden gewerkt naar een integrale aanpak van de verkeersproblematiek, waardoor de bereikbaarheid van Wassenaar blijvend moet worden verbeterd door al het doorgaand verkeer om te leiden. Verkeerskundig advies moet daarbij worden ingewonnen.

b. De problematiek van het Rozenplein dient te worden meegenomen in de oplossingen voor de N44.

c. Er wordt bezien op welke wijze in scenario 4 het vrachtverkeer kan worden verminderd c.q. geweerd.

d. Na de opening Rijnlandroute wordt een proef gestart met twee busbanen en twee rijstroken voor auto’s als uit studies onder a en b blijkt dat dit haalbaar is. Dat kan op de bestaande infrastructuur.

e. Bij de uitwerking van het HOV-vraagstuk dienen alle beschikbare scenario’s te worden onderzocht.

Bloemendaal – D66 Menken – VVD Beerepoot – CDA

Gepubliceerd op 18-09-2020 - Laatst gewijzigd op 18-09-2020