Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement over het burgerinitiatief Kerkehout (voltallige raad)

De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 8 juni 2020; gehoord de beraadslagingen;

Besluit

het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel over het burgerinitiatief Kerkehout als volgt te wijzigen:

1. Beslispunt 1 aanpassen van:
“Geen medewerking te verlenen aan het Burgerinitiatief Kerkehout” naar “Medewerking te verlenen aan het Burgerinitiatief Kerkehout”

2. Toevoegen Beslispunt 2:

Als uit dit haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn voor woningbouw op grond eigendom van de gemeente, stelt de gemeente de kaders waarbinnen de realisatie zal plaatsvinden.

3. Toevoegen Beslispunt 3:

Voor dit burgerinitiatief een bedrag van € 30.000 ter beschikking te stellen uit de Reserve Investering Sport.

Ondertekend,
M.M. Bellekom-Vogels, J.C.G. van Noort,
R. Bloemendaal,
L.W. Koetsier,
A. van Sloten,
H. Hendrickx,
W.M. Weekhout

Lokaal Wassenaar PvdA
D66
CDAGroen Links
Hart voor Wassenaar VVD

Toelichting.

Het raadsvoorstel en raadsbesluit inzake het burgerinitiatief Kerkehout is besproken in de commissie Sociaal Domein van 27 mei 2020. De overgrote meerderheid van de aanwezige partijen in de commissie Sociaal Domein heeft te kennen gegeven het burgerinitiatief te willen ondersteunen en daartoe onderhavig amendement in te dienen op het voorgenomen besluit. Voor eventuele woningbouw refereren wij ook aan informatiebrief 80 ”Uitwerking programmering woningbouw”.

Gepubliceerd op 08-06-2020 - Laatst gewijzigd op 15-06-2020