Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement inzake groenonderhoud (VVD D66 CDA LW!)

AMENDEMENT over Begroting 2020 inzake groenonderhoud
unaniem aangenomen door de raad 

De gemeenteraad van Wassenaar,

in vergadering bijeen op 30 oktober 2019;

gehoord de beraadslagingen;

wijzigt de programmabegroting behorend bij het raadsvoorstel ten aanzien van:

  • –  De bezuiniging op groenonderhoud als genoemd in programma 5 onderdeel 7en de tabellen 3 A2 en 39 A2 van €85.000,–In:
  • –  De bezuiniging van het onderhoud groen als genoemd in programma 5onderdeel 7 en de tabellen 3 A2 en 39 A2 te schrappen en dit in 2020 incidenteel te dekken uit het structurele positieve begrotingsoverschot Voor de jaren 2021 en verder wordt een structurele financiële dekking aangegeven binnen de meerjarenbegroting 2021-2024.Toelichting:Zowel uit oogpunt van natuurbeheer als uit oogpunt van aanzien van de natuurlijke omgeving zijn de voorgestelde bezuinigingen ongewenst en worden met deze wijziging geschrapt. Dekking wordt gevonden in het structurele positieve begrotingssaldo voor 2020. Voor 2021 en verdere jaren zal alternatieve dekking binnen de meerjarenbegroting 2021-2024 gevonden moeten worden.Indieners
    Van Doeveren Bloemendaal Everhard Weyn
Gepubliceerd op 04-11-2019 - Laatst gewijzigd op 17-02-2020