Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Aanpak jeugdzorg en de kracht van Wassenaar (CDA VVD D66 LW!)

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

D66 heeft deze motie mede ingediend: wij zijn van mening dat het ook voor gemeente  Wassenaar  tijd is  om scherper aan de wind te zeilen m.b.t. de kostenbeheersing. De Boodschap is: kinderen verdienen alle aandacht en moeten die ook krijgen. Wel dienen we uitdrukkelijk te kijken waar aantoonbaar onnodig kosten worden gemaakt en vooral ook kunnen worden voorkomen.

De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 7 juli 2020; gehoord de beraadslagingen;
– overwegende dat

  Het financiële jaarlijkse tekort op de jeugdzorg inmiddels is opgelopen tot zo’n €1 miljoen in Wassenaar en blijft toenemen.

  De jeugd, die het echt nodig heeft, niet alleen nu de noodzakelijke jeugdzorg moet krijgen, maar ook in de toekomst.

  Het actieplan jeugdzorg van juli 2019 nog niet tot echte acties heeft geleid, zoals de start van praktijkondersteuners bij de huisartsen.

  Het aantal kinderen met jeugdzorg stijgt.

  Er meer dure zorg wordt verleend

  De kracht van Wassenaar als maatschappij, instellingen en inwoners te weinig

wordt benut om onze jeugd te helpen en te ondersteunen.

  De innovatiemogelijkheden regionaal en lokaal nauwelijks zijn benut door

Wassenaar.

  De oplopende tekorten zullen leiden tot uitputting van de reserve sociaal

domein, wat zal leiden tot bezuinigingen op het sociaal domein.

– van oordeel dat

Dat we goed zijn in het maken van plannen van aanpak, maar zwak zijn in de uitvoering ervan. Dit moet echt snel veranderen om niet in de financiële problemen te komen, waardoor noodzakelijke zorg voor jeugd in gevaar kan komen.

– roept het college op

  Een taakstelling van € 150.000 EUR reeds op te nemen in de begroting van 2021 alsmede een extra taakstelling van €75.000 te behalen via innovaties.

  In samenwerking met andere gemeenten te blijven inzetten op een betere bekostiging door het rijk van de jeugdzorg.

  Uiterlijk 1 september 2020 te gaan starten met praktijkondersteuners bij de huisartsen in Wassenaar in de rol als poortwachter jeugdzorg.

  Meer gebruik te maken van de innovatiemogelijkheden lokaal, binnen de MRDH en binnen de H10 voor innovaties in de jeugdzorg bij onze welzijnsinstellingen, schooladviesdienst, sportclubs, scouting en inwoners om te komen tot een andere begeleiding en ondersteuning van onze jeugd.

  Ambtelijke capaciteit uit de werkorganisatie vrij te maken om de financiële doelstelling te halen, om grip te krijgen op de kosten en het versneld implementeren van het actieplan.

  Een eerste verslag uit te brengen van progressie en resultaten voor het definitief vaststellen van de begroting 2021.

En gaat over tot de orde van de dag,

Indieners:
Ronald Everard CDA
Laurens van Doeveren VVD
Ritske Bloemendaal D66
Fred Weyn Lokaal Wassenaar!

Gepubliceerd op 09-07-2020 - Laatst gewijzigd op 09-07-2020