Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

MOTIE Aansluiten bij initiatief Raden in Verzet (unaniem)

De gemeenteraad van Wassenaar

In vergadering bij een op 15 september 2020,
Gehoord de beraadslagingen in de commissie Sociaal Domein op 2 september 2020,

Constaterende:

  Dat de gemeenteraad van Zoetermeer een initiatief is gestart om aan te dringen op structureel meer financiële middelen voor gemeenten ten behoeve van de jeugdzorg;

  Dat het doel hiervan is om als raden actie te ondernemen vanwege de positie van de gemeentefinanciën in heel Nederland omdat de kosten voor de jeugdzorg, het abonnementstarief voor de WMO en de opschalingskorting de gemeentebegrotingen onder druk zetten;

  Dat een concepttekst beschikbaar is voor een motie op dit onderwerp tijdens de (digitale) ALV van de VNG op 25 september 2020

Overwegende:

 Dat de gemeenteraad van Wassenaar het van belang acht als gemeenten samen een signaal af te geven dat de gemeentebegrotingen onder druk staan;

Besluit:

1)  Zich aan te sluiten bij het initiatief Raden in Verzet en steunt de voorgenomen motie tijdens de ALV van de VNG op 25 september 2020;

2)  Het college te verzoeken dit besluit kenbaar te maken bij de gemeente Zoetermeer en de VNG.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

D.C. van Deursen – Van Gool, VVD

J. van Noort, PvdA

G. Mulder-Jense, Fractie Mulder

A. van Sloten, GL

R. Bloemendaal, D66

M. Bellekom-Vogels, LW!

W. Koetsier, CDA

B. Paulides, DLW

H. Hendrickx, HvW

Gepubliceerd op 18-09-2020 - Laatst gewijzigd op 18-09-2020