Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Ambtelijke organisatie Wassenaar ( D66, VVD, LW! CDA) rit

 

Deze motie is op 13-10-2020 aangenomen

De gemeenteraad van Wassenaar,

in vergadering bijeen op 13 oktober 2020;

gehoord de beraadslagingen;

overwegende dat

 –       de raad in de vergadering van 15 september jl. aan de hand van een informatiebrief aan de raad is ingelicht over de onverwachte volledige ontvlechting van de Werkorganisatie Duivenvoorde

–       inmiddels twee “bijpraatsessies” zijn gehouden

 

–       het raadsbesluit van 18 juni 2019 dat – in beslispunt 2 –  oproept te komen tot een “besturingsfilosofie”, verder aan noodzaak heeft gewonnen nu Wassenaar ambtelijk zelfstandig verder gaat

van oordeel dat

–       bij het formuleren van de besturingsfilosofie en de daaruit volgende inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie de raad een formele wettelijke en een informele rol heeft

–       de verschillende organen binnen het gemeentebestuur van Wassenaar (raad, college en burgemeester) en de ambtelijke organisatie zelf ook profijt zullen hebben als de kwaliteit en planning van bestuurlijke stukken in de nieuwe organisatie goed geborgd is

roept het college op

snel duidelijk te maken op welke wijze en wanneer de raad betrokken zal worden bij de ontwikkeling van de besturingsfilosofie en de vormgeving van de uitvoerende en beleidsmatige taken waar college en raad voor staan.

en gaat over tot de orde van de dag.
Bloemendaal – D66

Borm – VVD

Weyn – LW!

Everard – CDA

 

 

Gepubliceerd op 14-10-2020 - Laatst gewijzigd op 14-10-2020