Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Bestrijding Eikenprocessierups ( CDA D66 VVD)

deze motie is unaniem aangenomen 

De gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; Overwegende dat:

 1. Wassenaar veel zomereiken heeft.
 2. Wassenaar afgelopen zomer veel overlast heeft ondervonden van deeikenprocessierups.
 3. Mens en dier gezondheidsrisico’s lopen als ze in contact komen met deeikenprocessierups.
 4. De gezondheidsrisico’s er uit bestaan dat de brandharen van de eikenprocessierupszich gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen dringen en dit klachten als irritaties

  en misselijkheid, braken, koorts en algehele malaise kan veroorzaken.

 5. De brandharen zich eenvoudig verspreiden en over grote afstand verplaatsen.
 6. De gemeente, net zoals iedere eigenaar van bomen, een zorgplicht heeft in het kadervan artikel 6:162 BW om te voorkomen dat zijn bezit schade veroorzaakt aan een

  ander.

 7. Gemeenten vanuit de wet Publieke gezondheid de taak hebben te streven naar hetrealiseren van een zo gezond mogelijke leefomgeving.
 8. De maatregelen van de gemeente Wassenaar tegen de eikenprocessierups vooralsnogbeperkt zijn geweest en er slechts op incidentele basis bij scholen een nest is

  verwijderd.

 9. Andere gemeenten meer adequate maatregelen hebben genomen.
 10. Maatregelen kunnen bestaan uit aangepaste beplanting en het lokken van bepaaldevogels, het bespuiten van de bomen met een biologisch bestrijdingsmiddel, het plaatsen van feromoonvallen om vlinders te vangen en het verwijderen van nesten.

Verzoekt het college :

 1. Zorg te dragen voor voldoende kennis in de werkorganisatie omtrent de bestrijding van eikenprocessierups en andere exoten.
 2. Om in de aanpassing van het beheerplan groen in 2020 de bestrijding van eikenprocessierups en andere exoten op te nemen.
 3. Bij de bestrijding zoveel mogelijk ‘natuurlijke’ bestrijdingsmethoden te gebruiken.
 4. Waar nodig nesten laten verwijderen door een erkend bedrijf.
 5. De raad voor 1 februari 2020 een plan van aanpak te doen toekomen om overlast inhet voorjaar van 2020 te voorkomen.

Weyn Bloemendaal Van Doeveren

Gepubliceerd op 04-11-2019 - Laatst gewijzigd op 12-02-2020