Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Communicatie en Participatie mbt inzameling huishoudelijk afval (D66, VVD)

MOTIE D66 VVD
Communicatie en participatie m.b.t. inzameling huishoudelijk afval

De gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 20 mei 2020; gehoord de beraadslagingen;

– overwegende dat

bij raadsbesluit van 16 juli 2019 een belangrijke stap is gezet in het kader van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG)

het raadsbesluit aangeeft dat het actuele VANG-doel 100 kg restafval per inwoner bedraagt en in 2025 30 kg restafval per inwoner, te bereiken met als stip op de horizon de invoering “brede nascheiding”

de gemeente Wassenaar lid is van de NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement) die kennis kosteloos ter beschikking stelt aan haar leden

genoemde vereniging per gemeente op verzoek zgn. workshops aanbiedt aan geïnteresseerden

het laatst bekende cijfer voor Wassenaar uit 2017 dateert en vindbaar is op “waar staat je gemeente” en 216 kg restafval per inwoner bedraagt

– van oordeel dat

in de transitiefase naar brede nascheiding zoals bedoeld in punt 8 van eerder genoemd raadsbesluit de aandacht gericht moet blijven op de juiste wijze van afvalscheiding aan de bron

het noodzakelijk is om beter en vaker geïnformeerd te worden over de hoeveelheid opgehaald afval, zodat eventueel tussentijds bijgestuurd kan worden

– roept het college op

invulling te geven aan de in beslispunt 4 van het raadsbesluit genoemde communicatie ondersteuning door in samenwerking met de NVRD bijeenkomsten te organiseren voor leden van de raad, bestuurders van wijk -en buurtverenigingen en overige geïnteresseerden over het VANG-project

meer gebruik te maken van digitale communicatie middelen bij het overbrengen van de transitieboodschap

te blijven benadrukken hoe belangrijk de bijdrage van onze inwoners is aan een schoner milieu door actief afval aan de bron aan huis te blijven scheiden, met name ten aanzien van keukenafval

na te gaan welke activiteiten in het kader van het Gemeenteprogramma van de NVRD toepasbaar zijn voor Wassenaar, zoals bijvoorbeeld de voor de aanpak van zwerfafval beschikbare zwerfafvalvergoeding (1,18 per inwoner/jaar)

na te gaan door middel van zgn. best practices hoe elders gemeenten inwoners behulpzaam zijn met het beschikbaar stellen van zgn. stickers met opdruk waaruit blijkt welk afval uitsluitend in welke afvalbak thuishoort

Avalex te verzoeken om elk kwartaal te rapporteren over afvalinzameling en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners,
Gout-van Sinderen – D66
Borm – VVD

 

Gepubliceerd op 20-05-2020 - Laatst gewijzigd op 25-05-2020