Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Corona Debat (VVD, PvdA, D66)

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen 

De Raad,

Gehoord de beraadslaging, Overwegende,

  • Dat veel Wassenaarse ondernemers forse uitdagingen en grote economische schade hebben gekregen door alle noodzakelijke maatregelen om Corona te bestrijden,
  • Dat die schade de komende tijd aanzienlijk blijft en we stap voor stap toewerken naar een samenleving op anderhalve meter waarbij voldoende spreiding van mensen het uitgangspunt is,

Verzoekt het College,

  • Om te bezien hoe spreiding van Wassenaarders in de ‘anderhalvemeter samenleving’ zo goed mogelijk vorm te geven door o.a. blijvende verruiming van de terrassen, openingstijden en venstertijden voor deze samenleving.
  • Om de tijdelijke opschorting van de precariogelden en terrasgelden, zoals verwoord in informatiebrief 041 te verlengen tot 1 januari 2021 en dit te dekken uit de Algemene Reserve als overmachtssituatie.
  • Om jaarrondexploitatie voor de strandtenthouders als proef voor twee jaar te faciliteren waar mogelijk (t/m najaar 2022). En gaat over tot de orde van de dag.

Van Doeveren (VVD)
Van Noort (PvdA)
Bloemendaal (D66)

Gepubliceerd op 19-05-2020 - Laatst gewijzigd op 25-05-2020