Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Informatie Avalex ( VVD, D66)

MOTIE VVD D66 Informatie Avalex

De gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 8 juni 2020; gehoord de beraadslagingen;

– overwegende dat

bij de raadsvergadering van 20 mei 2020 de motie “Communicatie en participatie m.b.t. inzameling huishoudelijk afval” is aangenomen, waarin benadrukt werd dat “het noodzakelijk is om beter en vaker geïnformeerd te worden over de hoeveelheid opgehaald afval, zodat eventueel tussentijds bijgestuurd kan worden”

die motie werd afgedaan met de uitspraak dat de raad hiervoor al de trimesterrapportages van Avalex ontvangt

voorafgaand aan de commissievergadering bestuur en middelen van 26 mei 2020 door de VVD een aantal schriftelijke vragen over de informatievoorziening aan de raad over Avalex en afvalinzameling gesteld zijn, welke via een memo op 3 juni 2020 schriftelijk beantwoord zijn

de raad in 2019 het college actief heeft gewezen op de noodzaak om de kosten(stijging) van de inzameling van afval zoveel mogelijk te beperken, en hiertoe ook te kijken naar andere governance modellen, o.a. naar Avalex als pure inkooporganisatie die de inzameling aan marktpartijen zou uitbesteden

de discussie over governance naar achteren is geschoven in verband met de benodigde capaciteit voor de aanbesteding van de verwerking van het restafval per 2022

met de huidige ontwerpbegroting de kosten van afvalinzameling de komende jaren significant stijgen, van een niveau dat landelijk al vlakbij de absolute top ligt

het voor de raad nog onduidelijk is in hoeverre de gehanteerde verklaring voor dit hoge prijsniveau “dat het serviceniveau hier zo hoog ligt” juist is, omdat de raad tot mei 2020 geen inzicht had in de PDC, waardoor vergelijken met andere gemeenten bijna onmogelijk was

– constaterende dat

de raad ná de motie van 20 mei én de schriftelijke vragen nog steeds:

  • –  géén agendastukken van de bestuursvergaderingen van Avalex na mei 2019 heeftmogen ontvangen
  • –  de eerste en laatste trimesterrapportages van 2019 niet heeft mogen ontvangenhet voorbereiden van de aanbesteding van het restafval via een extern bureau uitgevoerd wordt

    – van oordeel dat

onvoldoende invulling gegeven is aan de oproep om beter en vaker geïnformeerd te worden

het wenselijk is om op korte termijn een indruk te krijgen van de tarieven van Wassenaar ten opzichte van andere gemeenten met een vergelijkbaar serviceniveau

– roept het college op

de raad beter, vaker en sneller te informeren over Avalex en afvalinzameling

een mini-scan te doen naar de afvalstoffenheffingen van een aantal niet-Diftar gemeenten met vergelijkbare stedelijkheidsklasse afgezet tegen hun serviceniveau

en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners,
I. Borm – VVD
M. Gout-van Sinderen – D66

 

Gepubliceerd op 08-06-2020 - Laatst gewijzigd op 14-06-2020