Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie inrichtingsplan Centrum Wassenaar ( D66, CDA, LW!, VVD)

 

Deze motie is 13/10/2020 unaniem aangenomen 
De gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 13 oktober 2020;

gehoord de beraadslagingen;

 – overwegende dat
na gezamenlijke voorbereiding tussen onder meer de gemeente, de ondernemers, de pandeigenaren en bewoners het Inrichtingsplan Centrum Wassenaar voor besluitvorming gereed is gekomen,

de totale raming van het uitvoeringsplan behorende bij het Inrichtingsplan Centrum Wassenaar € 3.175.000,- bedraagt, dat leidt tot kapitaallasten van € 77.000,- per jaar.

– van oordeel dat
het raadsbesluit Z-17/016329/Raad 202892 WS met hogergenoemde investering de doelstelling van een economisch gezond centrum zal realiseren, mede door bij de verdere uitvoering aandacht te hebben voor de problematiek van de leegstand, te leren van anderen en samenwerking in de regio, teneinde zo ondersteuning te bieden  aan de investering.

– van mening zijnde dat
de genoemde investering – welke uitgaat boven regulier beheer – naar verwachting   ook bij commerciële partijen tot meerwaarde zal leiden, resulterend in structureel hogere ozb opbrengsten, alsmede extra precario-inkomsten.

– draagt het college op
te onderzoeken of er meer instrumenten zijn om de structurele lasten voor de gemeente te verlichten. Mogelijke denkrichtingen:

–       bij (langdurige) leegstand het gebruikersdeel van de ozb op bedrijfspanden over te hevelen naar de eigenaren.

–       sponsoring verkrijgen voor bepaalde elementen in de openbare ruimte.

–       de gemeentelijke bijdrage aan het centrum te heroverwegen

en gaat over tot de orde van de dag.

Bloemendaal D66
Everard CDA
Weyn LW!
Menken VVD

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 14-10-2020 - Laatst gewijzigd op 14-10-2020