Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Jeugdzorg ( CDA VVD D66)

Deze motie is aangenomen op 30-09-2019

De Raad,
Gehoord de beraadslaging, Overwegende,

Motie jeugdzorg

 •   Dat Wassenaar een tekort heeft in de jeugdzorg van bijna € 1 miljoen, hetgeen de houdbaarheid van de jeugdzorg in gevaar brengt.
 •   Dat het huidige “plan van aanpak jeugdzorg” moet gaan leiden tot een beperking van de bestedingen met zo’n € 300.000 per jaar.
 •   Dat bij voortgaande kostenoverschrijdingen in deze mate de reserve sociaal domein in 4 jaar volgens de begroting bijna uitgeput zal zijn.
 •   Dat het jeugdzorgbudget een open einde kent.
 •   Dat de minister moet zorgen voor een adequate voeding van het budget (ook voor jeugdigestatushouders en expats).
 •   Dat de gemeente meer sturingsmiddelen kan inzetten om binnen het budget te blijven.
 •   Dat een deel van de huidige jeugdzorg kan worden opgevangen door de SAD, jeugd- enjongerenwerk, welzijnsorganisaties, gezinnen en de samenleving.
 •   Dat de rechter op 22 oktober heeft geoordeeld dat onder meer Wassenaar hogere tarieven moetbetalen aan de jeugdzorg aanbieders. Verzoekt het college, Samen met de raad de komende maanden een duidelijke keuze te maken wat wij in Wassenaar onder jeugdzorg laten vallen en wat we anders gaan oplossen. Daarbij streven we naar een aanvullende beperking van de bestedingen om structureel uit te kunnen komen met het budget.

   Zo snel mogelijk te starten met een praktijkondersteuner-GGZ voor de huisartsen en de uitvoering van “het plan van aanpak jeugdzorg” te versnellen.

   Het contractbeheer en de budgetverantwoordelijkheid voor de jeugdzorg toe te wijzen aan een hiertoe vrij te maken medewerker binnen het eigen ambtelijk apparaat en daarnaast maximaal in te zetten op het beperken van de overheadkosten.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Ronald Everard (CDA) Laurens van Doeveren (VVD) Ritske Bloemendaal (D66)

Gepubliceerd op 04-11-2019 - Laatst gewijzigd op 12-02-2020