Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie middelen duurzaamheid ( D66, VVD, CDA, LW!)

Deze motie is tijdens de Raad mbt de kadernota met algemene stemmen aangenomen. Het is een oproep aan de gemeente om het goede voorbeeld te geven. 

De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 7 juli 2020;

gehoord de beraadslagingen;

– overwegende dat in de kadernota 2021-2024 wordt gesproken over de mogelijkheid extra middelen vrij te maken ten behoeve van duurzaamheid en fysieke leefomgeving

– van oordeel dat in het kader van de gewenste realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen zowel op landelijk niveau als binnen afzienbare tijd ook op regionaal niveau het een gemeentelijke verantwoordelijkheid is aanvullend beleid en/of maatregelen te treffen. Draagkracht daarbij zowel in de raad als in de samenleving van het allergrootste belang is

– van mening zijnde dat

de overweging de financiële administratie aan te vullen met een paragraaf duurzaamheid helpt de financiële inspanning op duurzaamheid inzichtelijk te maken

we vooral concrete projecten en acties moeten laten zien om op dit terrein meters te maken naast de overleg- en participatiecircuits

de gemeente een voorbeeldrol heeft te vervullen als logistieke huisvader om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen

– verzoekt het college bij de invulling van de begroting 2021 concreet zichtbaar te maken op welke wijze gewerkt wordt aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed

en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:
Bloemendaal, D66
Everard, CDA
Van Doeveren, VVD
Weyn, LW!

Gepubliceerd op 09-07-2020 - Laatst gewijzigd op 24-10-2020