Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie over Bouwplannen Wassenaar (D66,VVD, LW!, CDA)

De motie is met algemene stemmen aangenomen door de Gemeenteraad van Wassenaar 

De gemeenteraad van Wassenaar,

in vergadering bijeen op 19 november 2019;

gehoord de beraadslagingen;

 overwegende dat

 de raad door middel van informatiebrief 80 is ingelicht over de “Uitwerking” van het document Kaders woningbouwprogrammering Wassenaar maart 2018

de genoemde Uitwerking het resultaat is van een verzoek gedaan in de commissie fysieke leefomgeving van 1 april 2019

in de paragraaf Vervolg/aanpak onder punt 5 een sturingsplan wordt aangekondigd

het coalitieakkoord de streefgetallen aangeeft met betrekking tot het aantal te bouwen woningen per jaar, alsmede de verdeling naar sociale woningbouw en vrije sector bouw

de gemeente enerzijds verantwoordelijk is voor volkshuisvesting en ruimtelijk beleid en anderzijds eigenaar is van potentiele bouwlocaties

voor zgn. starters, jonge gezinnen en ouderen onvoldoende middel dure huur en koopwoningen beschikbaar zijn

 

van oordeel dat

 de Uitwerking een aanvullende inventarisatie is op het eerdere document Kaders woningbouwprogrammering Wassenaar 2018

de Uitwerking geen concreet inzicht verschaft op welke gemeentelijke locaties welke bouwplannen op korte termijn ontwikkeld gaan worden

inwoners komen met burgerinitiatieven op het gebied van woningbouw; sommige in een vergevorderd stadium van voorbereiding

van mening zijnde dat

versnelling dringend gewenst is in de planontwikkeling van de gemeentelijke woningbouwlocaties

dringt bij het college aan

de gewenste versnelling te bewerkstelligen door concrete afspraken te maken met ontwikkelende partijen, waaronder de woningbouwcorporaties

voor 1 februari 2020 te komen met een samenhangende planning waaruit blijkt op welke gemeentelijke locatie welke bouwplannen ontwikkeld gaan worden

per locatie een tijdplanning te maken waaruit helder wordt hoe de uitvoering gaat verlopen

en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:

Bloemendaal
Ronke
Weyn
Koetsier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 25-11-2019 - Laatst gewijzigd op 25-05-2020