Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie over Dag van de Democratie 2020 – 17092019

MOTIE D66 – unaniem aangenomen door de raad

MOTIE over
Dag van de Democratie

De gemeenteraad van Wassenaar,

in vergadering bijeen op 17 september 2019;

gehoord de beraadslagingen;

– overwegende dat

jaarlijks op 15 september de dag van de Democratie wordt gevierd

vorig jaar daar op bescheiden wijze in Wassenaar aandacht aan is besteed door middel van een publieke kennismakingsronde van het college van B&W in de kantine van Blauw Zwart en in de bibliotheek

het voornemen dit jaar meer aandacht te besteden aan de viering geen opvolging heeft gehad

– van mening zijnde dat

in het kader van de mogelijkheden die Wassenaar biedt als betrokken gemeenschap

de dag van de democratie bij uitstek de gelegenheid biedt om op lokaal niveau de betrokkenheid bij de lokale democratie te vergroten

het Huis voor democratie en rechtsstaat ProDemos kant en klare adviezen gereed heeft

– nodigt het college uit

voorafgaand aan de viering op 15 september 2020 tijdig en in gezamenlijkheid met de raad de voorbereidingen op te pakken

Wassenaarse scholen en verenigingen en andere maatschappelijke organisaties bij die organisatie te betrekken

en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener Bloemendaal, D66

Gepubliceerd op 07-10-2019 - Laatst gewijzigd op 13-02-2020