Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie over Subsidie Stichting Beheer Warenar – SBW (D66, VVD, LW!, CDA)

De gemeenteraad van Wassenaar,

in vergadering bijeen op 28 januari 2020; gehoord de beraadslagingen;

– overwegende dat

beslispunt 3 van het raadsbesluit Varianten Kerkstraat 75 aangeeft dat ten gevolge van de besluitvorming rond de Warenar de subsidie voor het cultuurprogramma Warenar in beginsel wordt gecontinueerd tot de zomer 2021;

bij de gekozen variant ‘Herontwikkeling’ de gemeente aanzienlijk minder hoeft te investeren dan in het Coalitieakkoord was voorzien;

een nieuw gebouw meer mogelijkheden biedt voor een blijvend aantrekkelijk cultuurprogramma en aantrekkelijke horeca faciliteiten;

in de praktijk dergelijke theaters slechts kunnen bestaan met enige vorm van subsidie;

– van oordeel dat

De Stichting Beheer Warenar in de gelegenheid moet worden gesteld haar belangrijke werkzaamheden ten behoeve van de Wassenaarse gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van de programmering van het theater Warenar gedurende de periode van voorgenomen bouwactiviteiten, moet kunnen blijven doen;

de prioriteit thans is het verder uitwerken van de variant herontwikkeling van het pand Warenar

de noodzaak van het toekennen van subsidie voor de exploitatie van het theaterprogramma separaat van de ontwikkeling van de locatie dient te worden bezien

-van mening zijnde

dat op grond van de behandeling in de commissie Sociaal Domein van 15 januari 2020 de verwachting is uitgesproken dat de realisatie van de vernieuwde Warenar planmatig in de zomer van 2022 gereed zal zijn;

– draagt het college op de continuering van de subsidie tot de zomer van 2022 te bezien bij de Kadernota 2021-2024;

– constateert dat op grond van de prognose van de realisatie van de herontwikkeling van de Warenar bij de kadernota 2022-2025 de noodzaak en hoogte van een structurele subsidie voor de exploitatie van het theaterprogramma opnieuw beoordeelt dient te worden

en gaat over tot de orde van de dag. Indieners,

Bloemendaal Van Deursen Weyn Koetsier

 page2image47861696 page2image47862272
Gepubliceerd op 05-02-2020 - Laatst gewijzigd op 12-02-2020