Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Onroerend Zaak Belasting ( CDA D66 VVD)

Deze motie is aangenomen 

De gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; Overwegende dat:

 1. Voor de Wassenaarders nieuwe voorzieningen uit investeringen ter beschikking komen.
 2. De inwoners hiervoor een bijdrage vanaf 2022 een bijdrage gevraagd wordt in de vorm van een additionele OZB verhoging van 10%.
 3. De precariobelasting vanaf 2022 wordt afgeschaft.
 4. De nutsbedrijven de toezegging hebben gedaan deze belasting vanaf 2022niet meer te zullen doorbelasten aan de ingezetenen.
 5. De begroting 2020-2023 in een structureel overschot voorziet.
 6. Dat de september circulaire een verdere verbetering van het verwachtestructurele overschot laat zien.
 7. Bij realisatie hiervan een additionele verhoging van de OZB niet meer nodigzou zijn.
 8. De herverdeling van de uitkeringssystematiek van het gemeentefonds naarverwachting voor Wassenaar nadelig zal uitpakken.
 9. De begroting 2020-2023 een aantal onzekerheden signaleert waarvoor eenstelpost ter grootte van het overschot in de begroting wordt gereserveerd.

Verzoekt het college:

 1. In de kadernota 2021 opnieuw in overweging te nemen op basis van voortschrijdend inzicht of en in hoeverre van de voorgenomen verhoging OZB in 2022 kan worden afgezien.
 2. De raad hiertoe een onderbouwd voorstel doet toekomen.
 3. Tot voorgenomen verhoging van OZB alleen over te gaan indien eenstructureel sluitende begroting niet door aanvullende bezuinigingen kan worden gerealiseerd.

en gaat over tot de orde van de dag.

Weyn Bloemendaal Van Doeveren

Gepubliceerd op 04-11-2019 - Laatst gewijzigd op 12-02-2020