Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Realisatiekracht Wassenaar ( D66 VVD LW! CDA)

Motie Realisatiekracht Wassenaar
D66 VVD LW! CDA

Deze motie is unaniem aangenomen 

De gemeenteraad van Wassenaar,

in vergadering bijeen op 30 oktober 2019;

gelezen,

het raadsbesluit van 18 juni 2019 waarin aan het college onder beslispunt 1 ter zake van “een bestuurlijke toekomstvisie” en onder beslispunt 2 ter zake van “een besturingsfilosofie” derhalve twee verzoeken zijn gericht en onder beslispunt 3 en 4 ter zake de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) twee opdrachten zijn verstrekt,

programma 0 (nul) “Bestuur en ondersteuning” onder paragraaf 0.4 onderaan bladzijde 30, waarin in de laatste alinea aandacht wordt besteed aan de WODV,

het antwoord op vraag 12 uit het overzicht “Technische vragen Begroting 2020 Wassenaar”;

in aanmerking nemende dat:

de grote urgentie waar genoemd raadsbesluit vanuit gaat, niet spreekt uit het beleidsvoornemen zoals in het programma onder 0.4 is verwoord;

draagt het college op:

met het gemeentebestuur van Voorschoten op de kortst mogelijk termijn de dialoog te starten, dan wel af te ronden en van de uitkomst de raad in te lichten,

in samenwerking met het college van Voorschoten en de beide gemeenteraden een “Klankbordgroep WODV” in te stellen, teneinde de planvorming en de aanpak van beleidsuitvoering met betrekking tot de WODV – door middel van hoognodige versnelling – te bevorderen

en gaat over tot de orde van de dag.

Bloemendaal, Van Doeveren Weyn, Everard

Gepubliceerd op 04-11-2019 - Laatst gewijzigd op 12-02-2020