Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie reserve grote projecten (LW!, VVD)

Deze motie is unaniem aangenomen door de raad. 

De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 7 juli 2020;

gehoord de beraadslagingen;
– overwegende dat

De kadernota 2021-2024 aangeeft ‘de reserve grote projecten de komende tijd te voeden door opbrengsten van verkoop vastgoed te storten in de reserve grote projecten”

– van oordeel dat

Deze resultaten van deze opbrengsten normaliter aan de algemene reserve zouden worden toegevoegd.

Toevoeging aan de reserve grote projecten ter beoordeling aan de raad zou worden voorgelegd.

– van mening zijnde dat

Resultaatbestemming en toevoeging aan reserves aan de raad toekomt.

– verzoekt het college

Opbrengst van verkoop vastgoed niet als automatisme aan de reserve grote projecten toe te voegen maar dit in een raadsbesluit op te nemen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Indieners:
Fred Weyn, Lokaal Wassenaar!
Laurens van Doeveren, VVD

Gepubliceerd op 09-07-2020 - Laatst gewijzigd op 09-07-2020