Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Stabiele raming uitkering gemeentefonds (VVD, D66)

Deze motie is aangenomen 

De gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 30 oktober 2019;

Overwegende dat:

  1. De ramingen van de uitkering van het gemeentefonds sterk fluctueren, zowel tussen de jaren, als binnen één jaar voornamelijk door het ‘trap-op-trap-af’ principe.
  2. De inkomstenramingen de financiële basis vormen voor de beleidsvoornemens.
  3. Dit tot een onrustig begrotingsbeeld leidt.
  4. Er een structurele herziening van de uitkering gemeentefonds in 2021 zalplaatsvinden, waarbij mogelijk ook het ‘trap-op-trap-af’ principe ter discussiekomt.
  5. De herziening naar alle waarschijnlijkheid ongunstig voor Wassenaar zaluitpakken.

Verzoekt het college .

  1. Vooraf aan de kadernota 2021 de raad, op basis van de uitkomsten van de herziening gemeentefonds, een voorstel te doen toekomen op welke wijze tot een meer stabiele raming van de uitkering gemeentefonds gedurende de begrotingsperiode kan worden gekomen en wat de effecten hiervan op de meerjarenbegroting zullen zijn.
  2. Hierbij de vorming van een egalisatiereserve uitkering gemeentefonds mede in overweging te nemen.
  3. De uitkomsten in de kadernota 2021 mee te nemen.

Weyn Bloemendaal

page2image10608704 page2image10611392

Gepubliceerd op 04-11-2019 - Laatst gewijzigd op 15-02-2020