Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Verhoging gemeentelijke bijdrage voor armoedebestrijding in de corona-tijd

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. D66 heeft deze motie mede ingediend. uiteraard neemt  de fractie hier politieke verantwoordelijk voor!

De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 7 juli 2020;

gehoord de beraadslagingen;
– overwegende dat

  de Stille Kracht, Stichting Leergeld en vele andere maatschappelijke organisaties goed werkt doet voor mensen die in de problemen zitten

  armoedebestrijding meer prioriteit verdient in deze periode doordat meer dorpsgenoten in ernstige problemen kunnen komen door de economische gevolgen van de huidige pandemie

– van oordeel dat

Het goed is als er voor armoedebestrijding meer middelen beschikbaar heeft om het goede werk te blijven doen, juist in deze moeilijke en onvoorspelbare tijd, voor dorpsgenoten, die in ernstige financiële problemen geraakt zijn.

– roept het college op

  In gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties en armoedebestrijding in de Corona periode .

  De bijdrage voor armoedebestrijding in Coronatijd te verhogen van € 10.000 naar € 30.000 per jaar voor 2021 en te dekken uit de algemene reserve.

  Dit zo veel mogelijk onderdeel te maken van het gemeentelijk corona pakket aan maatregelen.
Een compleet overzicht te geven van instanties die zich bezig houden met armoedebestrijding

En gaat over tot de orde van de dag,

Indieners:
Ronald Everard CDA
Laurens van Doeveren VVD
Fred Weyn Lokaal Wassenaar
Ritske Bloemendaal D66

Gepubliceerd op 09-07-2020 - Laatst gewijzigd op 09-07-2020