Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurlijke Toekomst

Bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid werkt de gemeente Wassenaar intensief samen met Voorschoten in de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Wassenaar heeft met de grotere regio en buurgemeenten nog meer afspraken. Bijvoorbeeld op gebied van Sociale Zaken, Jeugd, GGD, Ruimtelijke Ordening, Groen, Economie, Verkeer en Vervoer, Werkorganisatie Duivenvoorde, Pact van Duivenvoorde en Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn een greep uit deze samenwerkingsverbanden.

  • D66 zet er vol op in dat Wassenaarders erop kunnen vertrouwen dat hun bestuur effectief, efficiënt en van hoge kwaliteit is.
  • D66 wil graag een kleine afstand tussen bestuur en burger en is daarom voor zelfstandigheid van de gemeente Wassenaar. Daarvoor is echter wel verbetering van de bestuurskracht van Wassenaar noodzakelijk. Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders zal in overleg met de nieuwe gemeenteraad de Werkorganisatie Duivenvoorde strakker moeten aansturen dan tot nu toe het geval was. Ook moet de Werkorganisatie Duivenvoorde efficiënter en effectiever gaan functioneren.
  • Ook zal de gemeenteraad beter in staat moeten zijn haar kaderstellende en controlerende taken en bevoegdheden goed uit te oefenen binnen de vele samenwerkingsverbanden. Dit betekent dus o.a. dat de besturen van de samenwerkingsverbanden langere besluitvormingstermijnen moeten hanteren.
  • D66 wil dat ieder samenwerkingsverband elke vijf jaar wordt heroverwogen op nut, noodzaak en efficiëntie. Dit vergroot de effectiviteit van het bestuur en de legitimiteit van het samenwerkingsverband. Dit is van belang omdat in deze verbanden besluiten genomen die Wassenaarders direct raken, bijvoorbeeld welke zorg wordt ingekocht.
  • D66 wil dat Wassenaarders de gemeentepolitiek kunnen volgen. Openbaarheid van alle vergaderdata en vergaderingen indien mogelijk, directe publicatie van openbare stukken die de gemeenteraad ontvangt, en het dagelijks bijwerken van de website worden standaard.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 17 februari 2020