Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid en groen

D66 wil dat Wassenaar serieus werk maakt van de in het landelijke energie-akkoord aan gemeenten toebedeelde taken. Zo moet de gemeente in het ruimtelijk beleid mogelijkheden scheppen voor kleinschalige opwekking van windenergie en andere duurzame energieopwekking. D66 vindt het belangrijk dat hierbij wordt samengewerkt met de omliggende gemeenten om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de voor duurzame energie beschikbare locaties.

D66 wil dat de gemeente, mede vanuit het streven naar erkenning als Millennium-gemeente, grootschalig gaat inzetten op isolatie van bestaande bouw; zowel eigen gebouwen als particulier vastgoed en sociale woningbouw. De gemeente kan bij dit alles zelf het goede voorbeeld geven, door voor de eigen accommodaties (vooral de Paauw en het gemeentekantoor) niet alleen te werken aan isolatie, maar ook waar mogelijk zonnepanelen toe te passen. Omdat de energierekening voor met name gezinnen met een laag inkomen een groot deel van de uitgaven vormt, ligt in woningisolatie en milieuvriendelijke energie opwekking ook een mogelijkheid voor het verbeteren van de economische positie van deze groep. Goede samenwerking met woningcorporaties is hierbij belangrijk. Deze activiteiten leiden niet alleen tot verduurzaming, maar zorgen ook direct voor lokaal werk en voor verlaging van woonlasten.

Wanneer de gemeente belangrijke investeringen doet moeten de kosten over de gehele levensduur van een product, gebouw of installatie worden meegewogen en daarmee dus niet alleen aanschafkosten. Daarmee kiest de gemeente voor oplossingen die op de lange termijn het meest economisch en duurzaam zijn.

Iets meer dan de helft van het oppervlak van Wassenaar bestaat uit bos en open natuurgebied. D66 wil dat de gemeente waar mogelijk samenwerkt met eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen aan een verantwoord groen-onderhoud. Omdat in veel gevallen sprake is van monumenten, moet de zorg voor parken en buitenplaatsen bijzondere aandacht krijgen in het monumentenbeleid. D66 vindt het belangrijk dat bezuinigingen geen verloedering en verminderde veiligheid tot gevolg hebben. Vooral groen rond wegen en fietspaden moet goed worden verzorgd om onveilige situaties te voorkomen.

D66 wil dat de gemeente bijzondere aandacht geeft aan braakliggende terreinen. Voorbeeld is de aanblik van het verwaarloosde groen rond het Berkheide terrein. Braakliggende terreinen bieden een armoedige aanblik en lokken verloedering uit. D66 pleit voor een planmatige aanpak van de daarvoor in aanmerking komende terreinen om op efficiënte wijze de meest dringende locaties het eerst aan te pakken. D66 wil dat samen doen met buurt- en wijkverenigingen, maar ook met lokale experts van de volkstuindersverenigingen en van natuur- en milieuorganisaties. Daar zit immers de kennis en ervaring.

Bij een kwalitatief groene omgeving hoort ook een schone omgeving. Voor D66 staat voorop dat de burgers hierbij zelf een eigen grote verantwoordelijkheid hebben. Zij moeten als eerste er zelf voor zorgen dat de omgeving schoon blijft. Zwerfvuil is onhygiënisch en ontsierend. Vuilniszakken die door meeuwen worden opengetrokken zijn simpel te vervangen door speciale vuilniszakken die bestand zijn tegen meeuwen. D66 vindt dat een dergelijke simpele maatregel direct moet worden ingevoerd. Honden zijn en blijven welkom, maar hondenpoep niet. Overlast door hondenpoep kan worden bestreden met voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen wordt gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting, automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken.

  • D66 vindt dat Wassenaar als gemeente een bijdrage moet leveren aan (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen door ruimte te bieden aan kleinschalige duurzame energieopwekking en isolatie van bestaande bouw.
  • D66 wil dat aandacht wordt gegeven aan praktische maatregelen die bijdragen aan een schone omgeving.
  • D66 Wassenaar wil braakliggende terreinen opknappen samen met buurt- en wijkverenigingen, lokale experts van de volkstuindersverenigingen en van natuur- en milieuorganisaties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018