Steun ons en help Nederland vooruit

Het sociale domein – jeugd, arbeidsparticipatie en zorg en welzijn

Het credo bij de nieuwe wetten in het sociaal domein is één gezin, één plan, één regisseur. D66 gaat erop toezien dat dit uitgangspunt ook terugkomt in de plannen en afspraken van de gemeente en de betrokken uitvoeringsorganisaties. Financiële afwegingen, zoals de hoogte van de eigen bijdrage, mogen geen beperking zijn in de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning.

Wassenaar is een welvarend dorp waar veel mensen goed kunnen rondkomen. De werkloosheid is relatief laag en het gemiddeld inkomen hoog. Toch moet een substantieel deel van de gezinnen in Wassenaar rondkomen van een bijstandsuitkering. D66 is van mening dat werk de beste manier is om armoede en schuldenproblematiek te voorkomen. Sommige mensen hebben extra ondersteuning nodig bij het succesvol betreden van de arbeidsmarkt en D66 wil hen daarbij laten helpen. Mensen hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid.

 • D66 vindt dat het armoedebeleid gericht moet zijn op inwoners die geen- of nauwelijks kansen hebben op die arbeidsmarkt. Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken.
 • D66 wil dat structureel wordt onderzocht wat goed gaat en wat beter kan bij de uitvoering van de wetten in het sociale domein, onder meer door een terugkerend klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij wordt ook de nazorgplicht meegenomen. Dit houdt in dat de gemeente ook haar afspraken nakomt. Voor wat betreft de klachtenregeling wordt bezien of aanhaken bij de Haagse ombudsman gewenst is.
 • D66 wil dat inwoners met complexe problematiek een zogenaamde ‘groene golf ambtenaar’ aangewezen krijgen. Deze ambtenaar fungeert als loket voor alle zorgvragen.
 • D66 wil de toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke ondersteuning beter organiseren. Zo moet er één loket komen waar bewoners terecht kunnen voor letterlijk al hun vragen in het sociaal domein en wordt er een digitale hulpwijzer (sociale kaart) gemaakt. Daarnaast wil D66 het gebruik van een Advies- en CoordinatieTeam in plaats van een Wijkteam heroverwegen.
 • D66 wil dat er een convenant Maatschappelijke Ondersteuning wordt afgesloten tussen maatschappelijke organisaties, zorgverleners en de gemeente. Met dit convenant wordt het gat opgevuld dat kan ontstaan wanneer er nog geen indicatie is voor het verpleeghuis en de thuiszorg (in combinatie met mantelzorg) niet voldoende hulp kan bieden.
 • D66 wil dat mantelzorgers voldoende ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld door ze te waarderen voor hun inzet en door ze af toe te ontlasten zodat ze zelf op adem kunnen komen. D66 behoudt de informatiecampagne over deze mogelijkheden.
 • D66 wil dat er een actieplan komt om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Er moeten meer plekken en activiteiten komen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bij het opstellen van dit actieplan wil D66 de ouderenorganisaties in Wassenaar betrekken.
 • D66 wil dat de huidige uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg op het gebied van Werk en Inkomen behouden blijft en wordt geoptimaliseerd.
 • Er moet in Wassenaar een front-office Werk en Inkomen zijn, omdat het kantoor in Leidschendam slecht bereikbaar is voor de Wassenaarse doelgroep
 • D66 wil dat Wassenaarse werkgevers en gemeente zich meer inzetten voor de re-integratie van (kwetsbare) personen op de arbeidsmarkt. Onder meer door het aanbieden van stageplaats en door het helpen van werkgevers bij het aanvragen van subsidies.
 • D66 wil de bestaande regelingen continueren voor mensen die minder dan 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm verdienen, zodat bijvoorbeeld kinderen gebruik kunnen (blijven) maken van culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen.
 • D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Hierbij is herkenning van belang, omdat veel mensen uit gêne zichzelf niet melden. D66 wil dat hierbij gaat worden samengewerkt met de woningcorporaties.
Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 14 juni 2020