Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

D66 wil dat bij beslissingen over ruimtelijke ordening de gemeente samenwerkt met bewoners, buurtverenigingen en in het dorp actieve ondernemingen. Het besluit over de bebouwing van het vliegveld Valkenburg beschouwt D66 als een gegeven. D66 zal er op letten dat gemaakte afspraken over de wijze van bebouwing en de groene buffer worden gerespecteerd. In het bijzonder de afspraak dat in het noorden zal worden begonnen met bouwen.

Wassenaar heeft volgens D66 geen grote uitbreidingslocaties meer nodig. De bestaande voorraad aan panden is voldoende, maar kan wel beter worden benut. Zo kunnen locaties binnen de bebouwde kom, zoals bedrijfsgebouwen en –terreinen worden bestemd voor woningbouw. Om het verhuizen van bedrijven uit de bebouwde kom mogelijk te maken kan ruimte worden gerealiseerd bij Maaldrift (deel Defensieterrein). Om flexibel te kunnen opereren is het nodig over actuele bestemmingsplannen te beschikken en mogelijkheden binnen bestaande bestemmingsplannen te onderzoeken.

Wassenaar telt veel ouderen. Op papier zijn er – in ieder geval op de korte termijn – voor hen voldoende geschikte woningen. Een deel van deze voorraad zal echter in prijs en kwaliteit aangepast moeten worden, in het bijzonder serviceflats. Verhuizen van ouderen naar geschikte woningen biedt ruimte voor jongeren en gezinnen. Het volkshuisvestingsbeleid moet onder andere gericht worden op het geschikt maken en vervangen van woningen bestemd voor ouderen en op het faciliteren van ouderen die doorstromen.

Binnen de bestaande woningvoorraad moet ruimte worden gemaakt voor (jonge) gezinnen. Dat betreft het verruimen van het aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen, vooral eengezinswoningen. Op de sociale huurmarkt moet gebruik worden gemaakt van de lokale beleidsruimte om lokale woningzoekenden doorstroommogelijkheden te bieden.

Deze beleidsvoornemens dienen onder andere in afspraken met woningcorporaties te worden vastgelegd. In navolging van het onlangs gesloten energie-akkoord moeten woningcorporaties zich bovendien inzetten om de bestaande woningvoorraad energiezuinig te maken.

  • Er zijn geen grote uitbreidingslocaties voor woningbouw meer nodig. D66 wil ruimte maken voor woningbouw door buiten de bebouwde kom ruimte te maken voor bedrijven die nu nog in de bebouwde kom zijn gevestigd.
  • Voor ouderen geschikte woningen zullen moeten worden aangepast in kwaliteit en prijs. Daardoor komt doorstroming tot stand en krijgen jongeren meer woonmogelijkheden.
  • In de bestaande woningvoorraad moeten meer kansen worden geboden aan jonge gezinnen, onder meer door doorstroming in de sociale huurmarkt te bevorderen.
  • D66 wil dat de gemeente op het gebied van aanbod en duurzaamheid van woningen prestatiecontracten afsluit met woningcorporaties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018